การรับรองลายมือชื่อบุคคล

การรับรองลายมือชื่อบุคคล

ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือให้ความยินยอม ผู้มอบอำนาจหรือผู้ให้ความยินยอมต้องมาลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ พร้อมเอกสารดังนี้

-          ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการลงลายมือชื่อ

-          หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และเอกสารประกอบอื่นๆ ถ้ามี พร้อมสำเนา 2 ชุด

-          ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อบุคคล 150 โครน่าสวีเดน

การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ในกรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ผู้มีอำนาจฯ ต้องมาลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ พร้อมเอกสารดังนี้

-          ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการลงลายมือชื่อ

-          บัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่จะลงลายมือชื่อ

-          หนังสือรับรองการมีอำนาจนิติบุคคล

-          ค่าธรรมเนียมการรับรอง 150 โครน่าสวีเดน

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อการทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม

โปรดถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม 1 ฉบับ

                 ผู้มอบอำนาจ

-          หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา

-          สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน

-          สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตร สำเนาทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเอกสารสิทธิ์ นส.3ก เป็นต้น

                ผู้รับมอบอำนาจ

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา

-          สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน

 

*กรุณามาติดต่อด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ในวันทำการ