การรับรองทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย Namnbyte efter giftermål/skilsmässan i Sverige

 

ข้อปฏิบัติหลังจากที่ได้ จดทะเบียนสมรสหรือ จดทะเบียนหย่า ในประเทศสวีเดนแล้ว

1.  ขอใบรับรองการสมรส (Vigselbevis) หรือ ใบหย่าจากศาล (Domslut) และหลักฐานแสดงสถานภาพบุคคล (Personbevis) จากสํานักงานภาษีท้องถิ่น (Skattkontoret) โดยให้มีตราประทับของหน่วยงานนั้น

2.  นําหลักฐานในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจาก

     2.1  กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (Ministry of Foreign Affair of Sweden, Juridiska Expeditionen)

     2.2  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม (Royal Thai Embassy, Stockholm) (ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร 150 โครนาสวีเดนต่อตราประทับ

หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. Inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน www.posten.se/skicka และซองเปล่า C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ร้องสามารถไปซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์ไปรษณีย์ โดยผู้ร้องแจ้งที่ไปรษณีย์ตามข้อความต่อไปนี้ Porto för REK inrikes. för 250 gram

หรือ นำเอกสารในข้อที่ 1 ขอยื่นขอรับรองเอกสารการสมรส หรือ เอกสารการหย่า ต่อสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนที่ประเทศไทย พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

3.  นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรอง จากหน่วยงานในข้อที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ไปแปลเป็นภาษาไทยที่สํานักงานแปลในประเทศไทยโดยแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษก่อนและจึงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

การแปลเอกสารในสวีเดน สามารถนําไปแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ที่สํานักงานแปลในประเทศสวีเดนและต้องมีการรับรองเอกสารตามข้อ 2

4.  นําเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ไปให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประทับตรารับรอง

5.  นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่

6.  หลังจากนั้น ให้นําสําเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ สําเนาทะเบียนหย่า พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้แก้ไขนามสกุลแล้วและบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ ไปขอยื่นคำร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

*   *   *   *   *

 

Namnbyte efter giftermål / skilsmässa i Sverige

1. Vigselbevis / domstolsbeslut i original och personbevis som är stämplad och underskriven av skatteverket skall legaliseras hos , svenska utrikesdepartementet och thailändska ambassaden i Sverige.

2. Dessa ska sedan översättas till engelska och sedan till thailänska och översättningen ska sedan legaliseras hos notarius publicus, svenska UD och Thailändska ambassaden i Sverige.


OBS! Hos Thailändska ambassaden är avgiften 150 kr. 

 

Om ni vill att vi skicka dokumentet med post så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och ta med samt ett  C4 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Det är posten som har tagit bort det servicen. Det är ingenting vi på ambassaden kan påverka. posten.se/skicka  

Ni kan även gå till postombudet där ni bor och ber om att få köpa porto för REK Inrikes brev. 

Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare

Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Mottagare

Er adress i Sverige

 

Man Kan även översätta de legaliserade dokumenten i Thailand. Då ska även översättningen legaliseras där.

Dessa legaliserades dokument skall legaliseras hos thailändska utrikesdepartementet(legalization division) i Thailand och därefter lämnas till registreringskontoret /kommunen där du har folkbokförts för att byta efternamnet i folkregistret och gör ett nytt ID kort.

Ta thailändska giftemålsregistrets papper / thailändska skilsmässans papper från registreringskontoret / kommunen tillsamman med husregistreringsdokument, ett nytt ID kort och ditt pass till passavdelningen på thailändska utrikesdepartementet ellern thailändska ambassaden i sverige för att förnya passet med det nya efternamnet.

*   *   *   *   *