หนังสือเดินทาง E-Passport

จองเวลาทำหนังสือเดินทาง (คลิ๊กที่นี่)

E-Booking for Thai Passport (click here)

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่

 • คำร้องหนังสือเดินทาง 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
 • ประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ
 • ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 330 SEK
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se) และซองเปล่า C5 ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว

Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare
*Privat
Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Motagare
ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง


 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์(อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • คำร้องหนังสือเดินทาง 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 • หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
 • สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก 1(ถ้าหากได้นำชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด
  สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบิดาหรือมารดามีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย)
 • บิดาและมารดาต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • ค่าธรรมเนียม 330 SEK

หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

 • ป.ค 14 หรือหนังสือรับรอง โดยบิดาหรือมารดาที่สิทธิปกครองบุตรต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง
 • ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
 • ใบมรณะบัตร ของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา(กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย)

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซองเปล่า C5 ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว

Porto för REK inrikes. För 250 gram.
Avsändare
* Privat
Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Motagare
ที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

กรณีที่จะจองเวลาทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และกรณี การมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรุณาส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน ส่งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Förnyelse av Thai pass

Tidsbokning görs på
booking.thaiembassy.se

 • Det gamla passet och kopia
 • Thai ID-kort och kopia
 • Kopia på Thai husregistreringspapper (Tabien baan)
  (om man har bytt namn eller efternamn ska man ha med sig kopia pånamebytespapper)
 • 330kr i avgift. Endast kontanter

Om ni vill att vi skicka det nya passet med post tillbaka till er så måste ni besöka postens hemsida och köpa ett REK Porto som ni skriver ut och ta med samt ett C5 kuvert. Vi tar inte emot frimärke eller kontanter. Det är posten som har tagit bort det servicen. Det är ingenting vi på ambassaden kan påverka. posten.se/skicka

Porto för REK inrikes. För 250 gram.

Avsändare
*Privat*

Royal Thai Embassy
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Mottagare
Er adress i Sverige (personen måste ha giltigt svensk ID-Handling)

För personer under 20

 • Det gamla passet och kopia
 • Thai ID-kort eller Thai födelseattest och kopia
 • Kopia på Thai husregistreringsbevis
 • 330kr i avgift. Endast kontanter
 • Kopior på Thai ID-kort, och Thai huspapper på vårdnadshavaren som är thailändsk.
 • Kopior på ID-kort elle körkort och Pass om den ena föräldern är svensk.


Båda vårdnadshavare måste närvara när man gör passet.

Om man är ensamvårdnadshavare så ska man ha intyg från thailändsk myndighet som styrker det.
Om ena vårdnadshavare är död behöver man ha med sig kopia på dödsintyget
.

Är ni osäkra på dokumenten kan ni skanna och maila till oss på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Om ni vill att vi skicka det nya passet med post, se ovan.