ถาม-ตอบเรื่องกงสุล

 

 • คนไทยจะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร
 • ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ คนไทยจะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ไปยังสถานทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หรือไม่
 • ผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นอยู่ด้วย จะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่
 • ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง•การต่ออายุหนังสือเดินทางควรกระทำเมื่อใด
 • หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุการใช้งานจะสามารถเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางได้หรือไม่
 • หนังสือเดินทางชำรุดเสียหายหรือฉีกขาดต้องทำอย่างไร
 • การรับหนังสือเดินทางหากประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำอย่างไร
 • มีการบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือไม่
 • หากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่
 • หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร
 • หากมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ในหนังสือเดินทางฉบับเก่าซึ่งยังมีอายุใช้งานอยู่ จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่
 • คนสัญชาติสวีเดนสามารถอยู่เมืองไทยได้กี่วันโดยต้องขอรับการตรวจลงตรา (visa)
 • Tourist visa มีอายุการใช้งานอย่างไร
 • การต่อพาสปอร์ตไทย ทำไมถึงควรมี Personbevis ของประเทศสวีเดน


--------------------------------------------------------------------------------
คนไทยจะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางหรือต่ออายุหนังสือเดินทางในต่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร

คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย(ยกเว้นสถานกงสุลกิตติมศิกดิ์ในต่างประเทศ) แต่ไม่สามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางเล่มเดิมได้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการออกใช้หนังสือเดินทางแบบใหม่ คือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- passport ซึ่งท่านสามารถเปิดดูข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอหนังสือเดินทาง E – passport จากโฮล์มเพจของสถานเอกอัครราชทูต ฯได้


--------------------------------------------------------------------------------
ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศ คนไทยจะยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ไปยังสถานทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะปัจจุบันหนังสือเดินทางที่ออกให้คนไทยเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางดังกล่าว ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ(ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) เพื่อความสะดวกรวดเร็วผู้ประสงค์ขอหนังสือเดินทางโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เวลา 09.00-12.00 หรือ 13.00 – 16.30 โทรศัพท์ 08 - 58804250


--------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศอื่นอยู่ด้วย จะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่

หนังสือเดินทางไทยออกให้ผู้มีสัญชาติไทย ดังนั้นหากผู้ยื่นขอมีสัญชาติไทยก็ย่อมมีสิทธิยื่นขอหนังสือเดินทางไทยได้แม้บุคคลนั้นอาจมีสัญชาติอื่นด้วย เช่นบุตรของบิดาชาวสวีเดนและมารดาไทยซึ่งเกิดในสวีเดนและได้สัญชาติสวีเดนตามบิดา พร้อมทั้งได้สัญชาติไทยตามมารดาด้วยเด็กนั้นสามารถถือหนังสือเดินทางสวีเดน ขณะเดียวกันสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางไทยได้ด้วย ดังนั้นหากผู้ใดมีสัญชาติไทย ย่อมสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางไทยได้


--------------------------------------------------------------------------------
ผู้เยาว์สามารถใช้หนังสือเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาได้หรือไม่ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง


•ไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้เยาว์ไม่ว่าอายุเท่าใดจะต้องมีหนังสือเดินทางเป็นของตนเอง
•การยื่นขอหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ต้องใช้หลักฐานประกอบการยื่นขอ อาทิ สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 15 ปี) บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีผู้เยาว์ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา หนังสือเดินทางเล่มเดิม ซึ่งท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดในเรื่องนี้ได้จากคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอหนังสือเดินทาง E-passport จากโฮล์มเพจของสถานเอกอัครราชทูตฯ


--------------------------------------------------------------------------------
การต่ออายุหนังสือเดินทางควรกระทำเมื่อใด

ปัจจุบันการต่ออายุหนังสือเดินทางไม่สามารถกระทำได้ แต่ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ได้และควรกระทำภายใน 6 เดือนก่อนหนังสือเดินทางเล่มเดิมจะหมดอายุ


--------------------------------------------------------------------------------
หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุการใช้งานจะสามารถเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางได้หรือไม่

ได้


--------------------------------------------------------------------------------
หนังสือเดินทางชำรุดเสียหายหรือฉีกขาดต้องทำอย่างไร

จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่


--------------------------------------------------------------------------------
การรับหนังสือเดินทางหากประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำอย่างไร


•หากมารับด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบรับหนังสือเดินทาง
•หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องมีใบมอบฉันทะและต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับแทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย


--------------------------------------------------------------------------------
มีการบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือไม่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการส่งเล่มหนังสือเดินทางแก่ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางจะต้องแสดงความจำนงให้สถานเอกอัครราชทูต ฯ จัดส่งหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์และจะต้องชำระค่าไปรษณีย์และระบุชื่อที่อยู่ที่จะให้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จัดส่งไว้ให้ชัดเจนด้วย


--------------------------------------------------------------------------------
หากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยถือเพศของบุคคลจากการเกิดเท่านั้น


--------------------------------------------------------------------------------
หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร

หากหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยซึ่งจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน

ข้อแนะนำ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน


--------------------------------------------------------------------------------
หากมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ในหนังสือเดินทางฉบับเก่าซึ่งยังมีอายุใช้งานอยู่ จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่

ไม่สามารถผนวกเล่มเดิมกับเล่มใหม่ได้แต่เมื่อมีการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่สถานเอกอัครราชทูตฯจะทำการบันทึกข้อมูลในหนังสือเดินทางในเล่มใหม่ว่าบุคคลผู้นั้นเคยถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมายเลขใด ซึ่งผู้ถือสามารถนำวีซ่าในเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

--------------------------------------------------------------------------------
คนสัญชาติสวีเดนสามารถอยู่เมืองไทยได้กี่วันโดยต้องขอรับการตรวจลงตรา (visa)

คนสัญชาติสวีเดนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาติให้อยู่ได้30 วันโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่ไม่สามารถขยายระยะเวลาอยู่ต่อได้ ถ้าหากประสงค์จะอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอรับการตรวจลงตรา (visa) ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย


--------------------------------------------------------------------------------
Tourist visa มีอายุการใช้งานอย่างไร

ผู้ได้รับ Tourist visa จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วันนับแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย และหากผู้ร้องประสงค์จะอยู่เกินกว่า 60 วันก็สามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขยายระยะเวลาพำนักได้ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้พำนักได้อีก 30 วัน หมายเหตุ การตรวจลงตราประเภท Tourist Visa จะมีอายุการใช้งาน 90วันนับแต่วันที่สถานเอกอัครราชทูตฯออกวีซ่าให้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา( visa)จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนวันที่วีซ่าที่ได้รับจะหมดอายุ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราให้บุคคลผู้นั้นพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 60 วันและหากผู้นั้นประสงค์จะขออนุญาตอยู่ต่อจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในครั้งแรก (60วัน)โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะขยายระยะเวลาพำนักให้อีก 30 วัน


--------------------------------------------------------------------------------
การต่อพาสปอร์ตไทย ทำไมถึงควรมี Personbevis ของประเทศสวีเดน-คำถาม
การต่อพาสปอร์ตไทย ทำไมถึงควรมี Personbevis ของประเทศสวีเดน-คำตอบ1

การต่อพาสปอร์ตไทย ทำไมถึงควรมี Personbevis ของประเทศสวีเดน-คำตอบ2


--------------------------------------------------------------------------------
หากท่านประสงค์จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม โทรศัพท์ 08 – 58804250 เวลา 13.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์ หรือ โทรสาร 08 – 411 - 0446 (ฝ่ายกงสุล)