กงสุลสัญจรเมือง Karlstad

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. และวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ ห้อง Jägaren โรงแรม Clarion Collection Drott เมือง Karlstad ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับบริการได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลด้วย เช่น การแจ้งเปลี่ยนนามสกุลหลังจากที่จดทะเบียนสมรสที่สวีเดน การจดทะเบียนเกิด  การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  สิทธิการปกครองบุตร และการมอบอำนาจต่าง ๆ เป็นต้น