รายชื่อและรายละเอียดติดต่อของหน่วยงานราชการไทยที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยในสวีเดน
องค์กรและหน่วยงานสวีเดนที่เกี่ยวข้อง
อาสาสมัครไทยที่ช่วยเหลือคนไทยในสวีเดน และบ้านพักฉุกเฉิน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับความร่วมมือจากคนไทยในสวีเดนที่มีน้ำใจงดงามอย่างยิ่ง ได้แสดงความพร้อมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในสวีเดน ดังปรากฏรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อตามที่แปะไว้ในหน้า Facebook และ webpage ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

อาสาสมัครเหล่านี้เป็นคนที่มาอยู่สวีเดนนานแล้ว อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วสวีเดน พี่น้องชาวไทยที่ต้องการคำปรึกษาแนะนำสามารถติดต่อไปได้ อาสาสมัครจะช่วยให้คำปรึกษา ชี้แนะช่องทางเข้าถึงบริการทางสังคมของทางการสวีเดนและการคุ้มครองทางกฎหมาย ท่านสามารถโทรข้ามไปหาอาสาสมัครที่คอมมูนอื่นได้ ไม่จำเป็นต้องโทรหาเฉพาะอาสาสมัครในพื้นที่ของท่าน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รวบรวมรายชื่อองค์กรต่างๆ ทั้งของรัฐและองค์กรเอกชนของสวีเดนที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งได้มาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้ทุกท่านด้วย สำหรับองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็น Talita, Terrafem, ROKS. หรือสายด่วน Kvinnofridslinjen ซึ่งเป็นบริการของรัฐ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือด้วยแล้วทั้งสิ้น ทุกฝ่ายมีความพร้อมช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะหญิงไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย และจะขอให้สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยแจ้งข้อมูลให้คนไทยที่ได้วีซ่ามาสวีเดนด้วย