Skip to content
 • English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (Smart Card) แก่บุคคลสัญชาติไทย ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น.

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเคยมีบัตรประชาชนไทยมาก่อนแล้ว
 2. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศสวีเดนและลัทเวียเท่านั้น

เอกสารที่ใช้

 1. บัตรเก่าที่หมดอายุ/บัตรที่ชำรุด/บัตรที่ต้องการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อตัว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง  ต่างๆ จะอ้างอิงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 1. กรณีบัตรหาย นำสำเนาบัตรเดิม พร้อมเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาประกอบด้วย เช่น หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา ใบขับขี่พร้อมสำเนา
 1. เอกสารแสดงถิ่นพำนักในประเทศสวีเดน/ลัทเวีย เช่น Residence Permit, UT-kort หรือ Personbevis
 1. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 1. ในบางกรณี เช่น บัตรประจำตัวประชาชนได้สูญหายหรือหมดอายุเป็นเวลานาน อาจต้องนำพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้มาแสดงตัวเป็นผู้รับรองในวันที่รับบริการ โดยพยานบุคคลต้องนำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาแสดงด้วย
 1. ค่าธรรมเนียม 35 โครน่าสวีเดน (กรณีบัตรหาย บัตรชำรุดหรือเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร)

ข้อควรทราบ

 1. ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุได้ไม่เกิน 60 วัน
 1. ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก จะต้องติดต่อและยื่นคำขอ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต ในประเทศไทยเท่านั้

 

Scroll To Top