การรับรองทะเบียนหย่าสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย 

1: เอกสารที่ใช่ 

  •  ใบรับรองการหย่า (Domslut)
  • ใบแสดงสถานภาพบุคคล (Personbevis) จากสํานักงานภาษี(Skatteverket) โดยให้มีตราประทับของหน่วยงานนั้น

2: นําหลักฐานในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจาก  

  • กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (UD, Juridiska Expeditionen)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ค่าธรรมเนียม 175 โครนาสวีเดนต่อตราประทับ)

3: นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรอง จากหน่วยงานในข้อที่ 2 ไปแปลเป็นภาษาไทย

การแปลเอกสารในสวีเดน ต้องแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ที่สํานักงานแปลในประเทศสวีเดนและต้องมีการรับรองเอกสารตามข้อ 2
การแปลเอกสารในประเทศไทย โดยแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษก่อนและจึงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

4: นําเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ไปให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประทับตรารับรอง

5: นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่หลังจากนั้น ให้นําสําเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ สําเนาทะเบียนหย่า พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้แก้ไขนามสกุลแล้วและบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ ไปขอยื่นคำร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร