เอกสารที่ต้องใช้

1.  คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง

2.  เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรองพร้อมสำเนา โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก
   1. Notarius Publicus
   2. กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแล้วเท่านั้น

3.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 175 SEK ชำระเป็นเงินสด

สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งเอกสารให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้ร้องแจ้งที่ไปรษณีย์ตามข้อความต่อไปนี้

 • Porto för REK inrikes. För 100 gram.

  Avsändare
  Royal Thai Embassy
  BOX 26220
  100 40 STOCKHOLM

  Motagareที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง