• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

การขอสัญชาติไทยให้บุตรที่เกิดในประเทศสวีเดน

 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรของมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาต่างด้าว
 • บุตรเกิดในประเทศ สวีเดน หรือลัทเวีย
 • หากท่านใดมีความประสงค์มายื่นด้วยตนเองที่สถานทูต สามารถมายื่นได้ตามวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องนัดหมาย
 • หากท่านใดมีความประสงค์จะยื่นทางไปรษณีย์ สามารถส่งมาได้ที่
 • Royal Thai Embassy
 • Box 26220
 • 100 40 STOCKHOLM

 

หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 2.  รูปถ่ายบุตร 1 รูป (รูปสี หน้าตรง ขนาด 5 * 5 เซน)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคลของบุตร ( Barnets Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter )ที่ระบุชื่อเด็ก วัน เดือน ปี เกิด ชื่อผู้ดูแลบุตร รวมทั้งชื่อ สัญชาติ และข้อมูลของบิดาและมารดา
 4. ใบแสดงฐานะบุคคลของมารดา และบิดา (Föräldrarnas Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5.  สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของมารดาและบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของมารดาหรือบิดาที่สัญชาติสวีเดน
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีสมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน 
 9. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (Forlossningsjournal: FV1 และ FV2)
 10.  หนังสือรับรองการเป็นบิดา( Faderskap Bekräftelse, hämtad från socialstyrelsen eller kommunens familjerätt. Ej från skatteverket) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสก่อนบุตรเกิด และต้องการให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
 11. บันทึกการยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดา (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 12. หนังสือรับรอง (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 13. กรณีที่ท่านเคยแจ้งเกิดบุตรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาก่อน กรุณาแนบสำเนาสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้มาด้วย(เช่น เคยแจ้งเกิดบุตรคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 กับสถานเอกอัครราชทูตฯ มาก่อน และได้รับสูติบัตรเรียบร้อยแล้ว)

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งใบเกิดให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

 • Porto för REK inrikes. För 250 gram.

  Avsändare|*Privat*
  Royal Thai Embassy
  Floragatan 3
  114 31 STOCKHOLM

  Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร

 1. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. สูติบัตรตัวจริง มรณบัตรตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

หลักฐานประกอบการขอคัดสำเนาสูติบัตร

 1. คำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. หลักฐานสำเนาสูติบัตรเดิม (หากมี) หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มแรกของบุตร (หน้าแรกที่มีการประทับตราของสถานทูต) ซึ่งจะมีเลขที่สูติบัตรปรากฏอยู่ (จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี)
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

หมายเหตุ  การยื่นคำร้อง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ผู้ร้องสามารถมายื่นได้ด้วยตนเองที่สถานทูต ทุกวันและเวลาทำการปกติ โดยไม่ต้องจองเวลาล่วงหน้า
 2. สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งสูติบัตร มรณะที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

 • Porto för REK inrikes. För 250

Avsändare|*Privat*
Royal Thai Embassy 
Floragatan 3
114 31 STOCKHOLM

Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง