การแจ้งเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในสวีเดน

ท่านใดที่มีความประสงค์จะแจ้งเสียชีวิตของบุคคลสัญชาติไทย จะต้องมาแจ้งโดยตนเองที่สถานทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มเท่านั้น (โดยทางสถานทูตจะเป็นคนนัดเวลาให้เท่านั้น)  ท่านจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายผ่านอีเมล์หรือผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้ และเมื่อท่านได้รับวันเวลาที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว กรุณามาตามวันเวลาที่นัดหมาย

กรุณาส่งเอกสารมาที่ register@thaiembassy.se

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการเสียชีวิต

1. ใบคำร้องการแจ้งการเสียชีวิต (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งเสียชีวิต

4. ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsbevis från sjukhus)

5. หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsorsaksintyg)

6. .ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับศพของฌาปนกิจ เช่น การเผา การฝัง หรือเก็บศพ (Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal)

7. ใบรับรองการเผา หรือการฝังจากกรมสรรพากรสวีเดน (Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket)

8. ใบรับรองการเสียชีวิตและการตรวจสอบญาติ จากกรมสรรพากรสวีเดน (Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket)

 

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร

  1. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร (ดาวน์โหลด)
  2. สูติบัตรตัวจริง มรณบัตรตัวจริง