• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

การแจ้งเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในสวีเดน

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการเสียชีวิต

1. ใบคำร้องการแจ้งการเสียชีวิต (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งเสียชีวิต

4. ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsbevis från sjukhus)

5. หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsorsaksintyg)

6. .ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับศพของฌาปนกิจ เช่น การเผา การฝัง หรือเก็บศพ (Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal)

7. ใบรับรองการเผา หรือการฝังจากกรมสรรพากรสวีเดน (Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket)

8. ใบรับรองการเสียชีวิตและการตรวจสอบญาติ จากกรมสรรพากรสวีเดน (Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket)

 

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งมรณบัตรให้ผู้ร้องทาง ไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรม ไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) ระบุน้ำหนัก 100 กรัม และซอง C4 

 • Avsändare|*Privat*
  Royal Thai Embassy
  Box 26220
  100 40 STOCKHOLM

  Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องบัตรประจำตัวประชาชนสวีเดน)

 

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร

 1. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตรและมรณบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. สูติบัตรตัวจริง มรณบัตรตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา