การแจ้งเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในสวีเดน

ท่านที่ประสงค์แจ้งขอใบมรณบัตรของบุคคลสัญชาติไทย สามารถมาแจ้งขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายท่านผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อท่านกรุณามาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย

กรุณาส่งเอกสารมาที่ register@thaiembassy.se

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการเสียชีวิต

1. ใบคำร้องการแจ้งการเสียชีวิต (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งเสียชีวิต

4. ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsbevis från sjukhus)

5. หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsorsaksintyg)

6. .ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับศพของฌาปนกิจ เช่น การเผา การฝัง หรือเก็บศพ (Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal)

7. ใบรับรองการเผา หรือการฝังจากกรมสรรพากรสวีเดน (Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket)

8. ใบรับรองการเสียชีวิตและการตรวจสอบญาติ จากกรมสรรพากรสวีเดน (Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket)

 

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขมรณบัตร

  1. คำร้องขอแก้ไขมรณบัตร (ดาวน์โหลด)
  2. มรณบัตรตัวจริง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องขอแก้ไขมรณบัตร