เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อการทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม

โปรดถ่ายสำเนาเอกสารประกอบต่อไปนี้มาอย่างละ 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอม 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน ต่อหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม 1 ฉบับ

                 ผู้มอบอำนาจ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีชื่อบุตร สำเนาทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าพร้อมบันทึก สำเนาเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาเอกสารสิทธิ์ นส.3ก เป็นต้น

                ผู้รับมอบอำนาจ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 

 

*กรุณามาติดต่อด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์