การทำหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถจองเวลาทำหนังสือเดินทาง หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

โปรดอ่านรายละเอียด
ข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

1. ข้อมูลทั่วไป/เงื่อนไข

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่  รูปถ่ายใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือ ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
2. การทำหนังสือเดินทาง ท่านจึงต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตา
3. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศสวีเดน หรือลัตเวีย ต้องเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิมที่หมดอายุ ใกล้หมดอายุ ชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 4 -6 สัปดาห์ และท่านสามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ล่วงหน้า 6-7 เดือน ก่อนวันหมดอายุ จึงขอให้ท่านวางแผนช่วงเวลาทำหนังสือเดินทางให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้งานของท่าน (ไม่มีค่าปรับ กรณีหนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุลงแล้ว และท่านต้องการขอทำเล่มใหม่)
5. การปรับระเบียบใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564
    5.1  บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว กล่าวคือ บุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์แต่ได้ทำการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 10 ปี ก็ได้  เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ขอได้เฉพาะหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น
   5.2  บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 5 ปีเท่านั้น
6.  กรณีที่ผู้ร้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยแต่หมดอายุ/สูญหาย โปรดทำการนัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอทำบัตรประชาชนไทยใหม่ให้เรียบร้อยก่อน มิเช่นนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านได้
7.  กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทาง ตามการสมรสหรือการหย่า ผู้ร้องจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ (ที่เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทยก่อน (โดยไปดำเนินการด้วยตนเอง หรือทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาติหรือเพื่อนที่เมืองไทยดำเนินการให้ก็ได้) และเมื่อแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้ว จึงมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย
8.  ผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ต้องมีบิดาและมารดามาแสดงตัวขณะยื่นคำร้องฯ ด้วย ยกเว้นกรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส/หย่าร้างกัน และฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตร หรือฝ่ายที่มาแสดงตัวไม่ได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อ 2.2 ด้านล่าง)
9. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 1 ครั้ง (อายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี) โดยเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว ควรนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยให้เรียบร้อย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 หากผู้ยื่นคำร้องยังไม่ได้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ไทย และไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านไทย (หรือบัตรประจำตัวประชาชน) มาแสดง
10. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี 350  โครนาสวีเดน และ หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี 500 โครนาสวีเดน ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ไม่รับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต) โดยหากชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้
11. การแต่งกายสำหรับทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควรสวมแว่นตาดำ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสี ไม่ติดหรือต่อขนตาปลอม ซึ่งสิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ของผู้ร้องเปลี่ยนไปจนอาจเกิดปัญหาระหว่างการเดินทางหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทางได้
12. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำลายหรือดำเนินการอื่นใดกับหนังสือเดินทางซึ่งออกให้แก่ผู้ร้องไว้แล้ว แต่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางตามกำหนดนัดเป็นเวลาเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง
13. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
14. กรณีท่านต้องการขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน ท่านจะต้องสามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการเดินทางโดยด่วนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  โดยขอความกรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ในวันทำการ
(วันจันทร์ - วันศุกร์) (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ข้อ 2.4)

สถานเอกอัครราขทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำร้อง หากผู้ยื่นคำร้องมีเอกสารสำคัญไม่ครบถ้วน ขอความกรุณาเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนตามข้อมูลด้านล่าง

 

2. การเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

2.1 กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)


1. คำร้องหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว คลิกที่นี่ (เพื่อดาวน์โหลดเช็คลิสต์รายการเอกสาร) และ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)
2.  หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อน 
4.  สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5.  ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน  (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ) ค่าธรรมเนียม 500 โครนาสวีเดน  (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 10 ปี ) โดยรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นและขอความกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี  
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ต้องเป็นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกโดยอำเภอจากประเทศไทยเท่านั้น
7. กรุณาเตรียมซองส่งกลับทางไปรษณีย์มาล่วงหน้า (แบบลงทะเบียน REK) จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง)
 หมายเหตุ   หากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายและยังมีอายุอยู่ ต้องแสดงใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดนด้วย

 

2.2  กรณีหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 20 ปี)

2.2.1 เอกสารของผู้เยาว์
1. คำร้องหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว คลิกที่นี่ (ดาวน์โหลดเช็คลิสต์) และ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)
3. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด (หากเคยมีบัตรแล้ว) กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อน
5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์ (หากเคยมีแล้ว)
6.
กรณีการขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มแรก กรุณานำหนังสือเดินทางสวีเดนฉบับจริงของบุตรมาด้วย (หากมี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

 2.2.2 เอกสารของบิดา-มารดา กรณีปกครองบุตรร่วมกัน หรือ การขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงของบิดาและมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริงของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
3. บัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort (ใบขับขี่) ต้องมีอายุอยู่ ของบิดาหรือมารดา (ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) พร้อมสำเนา 1 ชุด  
4.  หนังสือเดินทางต่างชาติของบิดาหรือมารดา (กรณีที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.  ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน  (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นและขอความกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
6. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน REK) กรุณาเตรียมซองแบบลงทะเบียนมาล่วงหน้าจากเว็บไซต์ไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) พิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด  C5 ให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง)
7. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง หรือหากคนใดคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยไม่สามารถเดินทางมาลงนามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องมีเอกสาร หนังสือยินยอม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) ออกโดยที่ว่าการอำเภอของผู้ปกครองคนที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้มาแสดงด้วย

 2.2.3 เอกสารของบิดา - มารดา กรณีมีอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว (เนื่องจากการหย่า หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริง ของผู้ปกครองบุตร (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง ของผู้ปกครองบุตร พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
              4.1  กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้วย ซึ่งรวมถึงบันทึกสอบสวนพร้อมสำเนา 1 ชุด
              4.2  กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวมาด้วย 
              4.3  กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด และหากเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ต้องนำมาแสดงด้วย
              4.4  กรณีผู้ปกครองเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติทำการหย่า (เอกสารที่มิใช่ภาษาไทย) หากคำสั่งศาลหรือหนังสือปกครองบุตรออกให้โดยศาลสวีเดน/ลัตเวีย จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไป (1) รับรองผ่านกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวีย  (2) แปลเป็นภาษาไทย และ (3) รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้ประกอบคำร้องหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ได้
              4.5  กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมาแสดง
5. กรุณาเตรียมซองส่งกลับทางไปรษณีย์มาล่งหน้า (แบบลงทะเบียน REK) จากเว็บไซต์ไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง)

 

2.3 กรณีพระภิกษุ

กรุณานัดหมายเวลาเพื่อตรวจสอบเอกสารกับเจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าที่หมายเลข +46 8-588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา
14.00 - 16.00 ในวันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง ที่กรอกเสร็จแล้ว (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง)

 1. หนังสือเดินทางราชการ/ธรรมดาฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนามติมหาเถรสมาคมฉบับปัจจุบันสำหรับพระธรรมทูตในการอนุมัติการขอออกหนังสือเดินทาง ซึ่งจะระบุชื่อและฉายาหรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป
 3. ใบสุทธิพระภิกษุ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. เอกสารทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมสำเนา 1 ชุด
 5. บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่ยังมีอายุอยู่) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียม 350 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 5 ปี ) ค่าธรรมเนียม 500 โครนาสวีเดน  (สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุ 10 ปี )   โดยรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นและขอความกรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี
 7. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน REK) กรุณาเตรียมซองแบบลงทะเบียนมาล่วงหน้าจากเว็บไซต์ไปรษณีย์สวีเดน (se) โดยพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดวิธีการซื้อซองส่งกลับทางไปรษณีย์ได้ด้านล่าง)

หมายเหตุ
1. กรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือต่ออายุ ต้องแสดงเอกสารมติของมหาเถรสมาคม แจ้งอนุมัติให้พระภิกษุรูปดังกล่าวสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือให้ทดแทนเล่มที่สูญหาย (มติฉบับเก่าที่ได้รับอนุมัติแล้วถือว่าหมดอายุ) และใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นสวีเดน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายและหนังสือเดินทางเล่มที่หายยังมีอายุอยู่ 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการออกหนังสือเดินทางให้ได้ 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ระบุใว้ในหนังสืออนุมัติที่หรือเอกสารจากศูนย์ควบคุมพระภิกษุไปต่างประเทศ (ศตภ.) สำหรับพระภิกษุทั่วไป

 

2.4  การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency passport) หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) 
     

กรณีที่หนังสือเดินทางของท่านขาดอายุหรือสูญหาย และมีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน โดยมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นการเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน 1 ปี)  หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (อายุการใช้งาน 6 เดือน) โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
 2.  บัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับจริงที่มีอายุอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีบัตรหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายเวลาทำบัตรใหม่ก่อน
 3. สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินหรือสำเนาหลักฐานการสำรองเที่ยวบิน 1 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียม 85 โครนาสวีเดน (สำหรับหนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี) โดยขอความกรุณาชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ไม่มีค่าธรรมเนียม
 5. ใบแจ้งความจากสำนักงานตำรวจท้องถิ่นสวีเดน (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายและยังมีอายุอยู่)

หมายเหตุ  กรณีผู้เยาว์ กรุณาเตรียมเอกสารตามข้อ 2.2 

การยื่นคำร้อง
      1. กรุณานัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง ติดต่อได้ที่หมายเลข 08-588 04 255 (ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.) หรืออีเมล passport@thaiembassy.se
      2. เมื่อท่านได้รับเวลาการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าที่อีเมล passport@thaiembassy.se 
      3. การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินก็ดี ท่านต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตา

 

 

 

 

3.  การรับเล่มหนังสือเดินทาง

 3.1 หนังสือเดินทางจะผลิตเล่มที่ประเทศไทย แล้วจึงส่งมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ปกติผู้ร้องจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 4-6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยื่นคำร้องฯ
 3.2 ผู้ยื่นคำร้องสามารถเลือกได้ว่าจะรับเล่มทางไปรษณีย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเล่มทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (88 โครนาสวีเดน) กรุณาเตรียมซองส่งกลับแบบออนไลน์มาล่วงหน้า ซื้อได้จาก www.postnord.se  หรือจะมารับเล่มด้วยตัวเอง โดยกรณีที่เลือกรับเล่มด้วยตนเอง  สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดวันนัดรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่าน โดยจะสามารถมาเข้ามารับได้เฉพาะวันศุกร์ เท่านั้น ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.
3.3 วิธีการซื้อซองลงทะเบียน ทำได้ดังนี้
เข้าเวบไซต์ www.postnord.se  กดเลือก Köp frakt online (inrikes) กดเลือกแบบลงทะเบียน REK
และเลือกน้ำหนักเป็น (100 g 88 kr) แล้วกรอกที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ (กรุณาทำซองส่ง 1 คน ต่อ 1 ซอง)
               Avsändare :   กรุณากรอกที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง             
               Royal Thai Embassy 
               BOX  26220,
               100 40 STOCKHOLM
               ในช่อง "epost för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse " ให้กรอกอีเมลผู้ร้อง
               Motagare:    กรุณากรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

****เมื่อท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีเครื่องปริ๊นเตอร์ ท่านสามารถปริ้นท์ตัว (Fraktsedel /ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาแล้วแปะบนหน้าซองได้เลย หรือ ท่านสามารถนำ Barcode หรืออีเมล ที่ท่านได้รับจากระบบ ไปให้ Post ombord ต่างๆช่วยปริ๊นท์  (Fraktsedel  ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาได้เช่นกัน

หมยเหตุ   สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่ส่งไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายจากไปรษณีย์สวีเดน ไม่ว่ากรณีใดๆ

 


*************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายหนังสือเดินทางได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ฝ่ายกงสุล)
โทรศัพท์ +46 8 588 04 255 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.
อีเมล์ passport@thaiembassy.se