โปรดอ่าน ข้อมูลสำคัญ

1.  กรุณาจองเวลา ก่อนเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง หากท่านต้องการยกเลิกเวลากรุณาติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่ passport@thaiembassy.se
2. ต้องการจองเวลาทำหนังสือเดินทางในช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  076-712 4502 หรือ 08-588 04 255 เวลา 14.00 - 16.00 น.
3. การจองเวลาซ้ำซ้อนหลายครั้ง ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการจอง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของผู้ร้อง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่แจ้งล่วงหน้าและ จะตัดสิทธิ์ในการจองทำหนังสือเดินทางครั้งถัดไป
4. ก่อนทำการจองเวลา ท่านขอยืนยันว่า ท่านได้อ่านรายละเอียดและจะทำการเตรียมเอกสาร ในวันที่มาทำหนังสือเดินทางมาให้ครบถ้วน  (จองเวลา 1 คิว ทำได้ 1 คนเท่านั้น) และผู้ร้องต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น    

จองเวลาทำหนังสือเดินทาง คลิกที่นี่ booking.thaiembassy.se    (โปรดอ่านรายละเอียดข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา)

รายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางใหม่ (สำหรับการรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ 

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง1 ชุด  (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง และ เช็คลิสต์ รายการเอกสาร)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. ค่าธรรมเนียม 350 SEK เงินสดเท่านั้น  
 6. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ต้องเป็นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกโดยอำเภอจากประเทศไทยเท่านั้น
      - ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย
 7. ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนREK) กรุณาเตรียมซองส่งกลับมาล่วงหน้า จากเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย 

  วิธีการ ซื้อซองลงทะเบียน ทำได้ดังนี้
  เข้าเวบไซด์ www.postnord.se  กดเลือก Köp frakt online (inrikes) กดเลือกแบบลงทะเบียน REK และเลือกน้ำหนักเป็น (100 g 88 kr) แล้วกรอกที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ
   
  Avsändare :   
  กรุณากรอกทีอยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง             
  Royal Thai Embassy 
  BOX  26220,
  100 40 STOCKHOLM
  (ในช่อง "epost för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse " ให้กรอก อีเมล์ผู้ร้อง)
     
  Motagare: กรุณากรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมีSwedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

  เมื่อท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีเครื่องปริ้นเตอร์ ท่านสามารถปริ้นตัว (Etikett ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาแล้วแปะบนหน้าซองได้เลย หรือ ท่านสามารถนำ Barcode    หรืออีเมล ที่ท่านได้รับจากระบบ ไปให้ Post ombord ต่างๆช่วยปริ้นตัว (Etikett ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาให้ท่านได้เช่นกัน

  หมายเหตุ  เรื่องการแต่งกายระหว่างการทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควรมีสิ่งต่อไปนี้
                    1. ไม่ใส่แว่นตาดำหรือแว่นกรอบหนา หรือแว่นที่มีพื้นกระจกสะท้อนแสง ไม่ควรใส่ต่างหูขนาดใหญ่ หรือระเบิกหรือเจาะหูใหญ่ ต้องถอดต่างหูออกก่อน 
                    2. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยไม่แสดงให้เห็นหัวใหล่หรือส่วนข้างล่างคอลงไปที่มีลักษณะเปลือย ไม่ควรย้อมสีผมสว่างเกินไป
                    3. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์และหรือแบบที่มีสี แบบแฟชั่นหรือมีขนาดใหญ่เกินไป (big eye) ไม่ต่อหรือติดขนตาปลอม หรือต่อเล็บยาวมากจนไม่สามารถทำการเก็บลายนิ้วมือได้ เนื่องจาก สิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ของผู้ร้องเปลี่ยนไป อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทาง

  โปรดอ่าน คำเตือน!

     1. สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
     2. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 5-7 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อน ทำการซื้อตั๋วเดินทาง ทั้งนี้สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทางทันเวลาเดินทางที่ท่านกำหนดใว้
     3. เมื่อท่านได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ท่านได้แจ้งความประสงค์มารับเล่มใหม่ด้วยตนเองก็ดี หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ก็ดี ท่านจักต้องดำเนินการไปรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่าน ตามวันเวลาที่สถานทูตฯ กำหนดเอาใว้ ภายใน 30 วัน มิเช่นนั้น หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง 

                         

 

 


เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ
 20 ปีบริบูรณ์) 

เอกสารของผู้เยาว์


        1. คำร้องหนังสือเดินทาง 1 ชุด (คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้อง และ เช็คลิสต์ รายการเอกสาร)
        2. หนังสือเดินทางไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
        3. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
        4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
        5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
        6.
กรณีการขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มแรก กรุณานำหนังสือเดินทางสวีเดนตัวจริง ของบุตรมาด้วย (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร

        7.   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาและมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
        8.   สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        9.   สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        10. สำเนาบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort (ใบขับขี่) ของบิดาหรือมารดา(ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) 1 ชุด  
        11. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดานั้นมีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
        12. ค่าธรรมเนียม 350 SEK  เงินสดเท่านั้น 

        13. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
              13.1  กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส มารดา/บิดา ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้วย
                       ซึ่งรวมถึงบันทึกสอบสวนพยาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.2  กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครอง 
                       บุตรแต่เพียงผู้เดียวมาด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.3  กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย และหากเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) พร้อม
                       สำเนา 1 ชุด ต้องนำสำเนาที่ครบถ้วนมาด้วย)
              13.4  กรณีบิดา/มารดาปกครองบุตรร่วมกัน จะต้องมีเอกสาร หนังสือยินยอม (มีอายุไม่เกิน 90 วัน) ของผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้
              13.5  กรณีผู้ปกครองผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ (เอกสารที่มิใช่ภาษาไทย)  ต้องมีเอกสารคำพิพากษาศาล (คำสั่งศาล) ต้นฉบับ และทำการแปลเป็นภาษาไทย และประทับตรารับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน และ จากสถานทูตฯ ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ให้เรียบร้อย
              13.6 กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม  ต้องมีเอกสารสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม มาแสดง
       14.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่  ต้องแนบสำเนาทะเบียน
สมรสด้วย)       
       15.  ซองส่งกลับทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน REK)
              กรุณา
เตรียมซองแบบลงทะเบียนมาล่วงหน้าจากเว็บไซต์ไปรษณีย์สวีเดิน (postnord.se) พิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย

              วิธีการ ซื้อซองลงทะเบียน ทำได้ดังนี้
              เข้าเวบไซด์ www.postnord.se  กดเลือก Köp frakt online (inrikes) กดเลือกแบบลงทะเบียน REK และเลือกน้ำหนักเป็น (100 g 88 kr) แล้วกรอกที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ
               Avsändare :   กรุณากรอกทีอยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง             
               Royal Thai Embassy 
               BOX  26220,
               100 40 STOCKHOLM
               ในช่อง "epost för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse " ให้กรอก อีเมล์ผู้ร้อง
               Motagare:    กรุณากรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมีSwedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

เมื่อท่านจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หากท่านมีเครื่องปริ้นเตอร์ ท่านสามารถปริ้นตัว (Etikett ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาแล้วแปะบนหน้าซองได้เลย หรือ ท่านสามารถนำ Barcode หรืออีเมล ที่ท่านได้รับจากระบบ ไปให้ Post ombord ต่างๆช่วยปริ้นตัว (Etikett ที่อยู่ส่งกลับ) ออกมาได้เช่นกัน

โปรดอ่าน คำเตือน!   

1.   บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรทุกคน ต้องมาแสดงตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในระบบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
2.   สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
3.   ใช้เวลา รอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อย่างน้อง 5-7 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนทำการซื้อตั๋วเดินทาง ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ทันตามเวลาที่กำหนดใว้
4.   เมื่อท่านได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว และท่านได้แจ้งความประสงค์มารับเล่มใหม่ด้วยตนเองก็ดี หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ก็ดี ท่านจักต้องดำเนินการไปรัหนังสือเดินทางของท่านตามวันเวลาที่สถานทูตฯ กำหนดเอาใว้ภายใน 30 วัน มิเช่นนั้น หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านจะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง