• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

กรุณาทำการ จองเวลาก่อน ที่ booking.thaiembassy.se      

 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ 

 1. คำร้องหนังสือเดินทางชุด(คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา ชุด(หน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. ประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 330 SEK
 6. กรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online ( inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว)
 7. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 9. ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย

 

หมายเหตุ สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

Porto för REK inrikes. För 250 gram ต้องซื้อในราคาอย่างต่ำ 94 SEK
    Avsändare *Privat 
    Royal Thai Embassy 
    Floragatan 3 
    114 31 STOCKHOLM

   Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์(อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ


เอกสารของผู้เยาว์
        1. คำร้องหนังสือเดินทาง 1 ชุด  (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดและกรอกข้อมูล)
        2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
        3. สำเนาสูติบัตร 1
 ชุด
        4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
        5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร
        6. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาหรือมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
        7. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด
        8.
สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด
        9.
สำเนาบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort ของบิดาหรือมารดา 1 ชุด (ที่มิใช่สัญชาติไทย)
        10. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีบิดาหรือมารดามีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย)
        11. ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 330 SEK
ใบ ป.ค 14 หรือหนังสือรับรอง ในกรณีมีหลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยบิดาหรือมารดาที่สิทธิปกครองบุตรต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง

หรือใบสำคัญการหย่า /ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชัดเจนว่าผู้มีอำนาจปกครองบุตรคือใคร   

หรือใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)
         13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่  ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย)
         14. กรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย (ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว)

Porto för REK inrikes. För 250 gram ต้องซื้อในราคาอย่างต่ำ 94 SEK
    Avsändare *Privat 
    Royal Thai Embassy 
    Floragatan 3 
    114 31 STOCKHOLM

   Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง

 

หมายเหตุ -บิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรทุกคน ต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
            -สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
            -หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
passport@thaiembassy.se