Skip to content
 • English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

  กรุณาทำการ จองเวลาก่อน ที่ booking.thaiembassy.se    

คำเตือน! กรุณามาตามนัดหมาย ห้ามทำการจองเวลาซ้ำซ้อน หากท่านต้องการยกเลิกเวลากรุณาติดต่อ สถานทูตฯ ล่วงหน้า 
การจองซ้ำซ้อนหลายครั้ง ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการจอง ดังนั้น สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของผู้ร้อง ที่ทำการจองซ้ำซ้อน โดย สถานทูตฯ จะไม่แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรตรวจรายละเอียดหลังทำการจองทุกครั้ง มิเช่นนั้น ทางสถานทูตฯ จะตัดสิทธิ์ในการจองทำหนังสือเดินทางครั้งถัดไป

และเมื่อจองเวลาแล้วกรุณาอ่านข้อมูลและเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน/ จองเวลา 1 ที่ทำได้ 1ท่านเท่านั้น
และผู้ร้องต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น!    

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ 

 1. คำร้องหนังสือเดินทางชุด(คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา ชุด(หน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. ประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. ค่าธรรมเนียม 385 SEK เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 350 SEK ค่าธรรมเนียม Endostment 35 SEK) 
 6. ซองส่งกลับแบบลงทะเบียน (ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online   (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์ หากไม่เตรียมมา จะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานทูตฯ   
  ทั้งนี้ ซองที่ทำการซื้อ จะมีอายุแค่ 2 เดือน เท่านั้นค่ะ
   
  Porto för REK inrikes. För 100 gram ราคา 83 SEK ต่อ หนึ่งคน)แนะนำให้ทำซอง1ซองสำหรับ1คนค่ะ

      Avsändare *Privat 
      กรุณากรอกทีอยู่ของสถานทูตฯ เป็นผู้ส่ง           Royal Thai Embassy 
                                                                            Box 26220
                                                                           100 40  STOCKHOLM
     *** หมายเหตุ ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลของ e-post för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse ให้กรอก อีเมล์ของผู้ร้อง 

     Motagare  กรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

 7. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ต้องเป็นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกโดยอำเภอจากประเทศไทยเท่านั้น
      - ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย

หมายเหตุ  เรื่องการแต่งกายระหว่างการทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควร มีสิ่งต่อไปนี้ 
                  1. ใส่แว่นตาดำหรือแว่นกรอบหนา หรือแว่นที่มีพื้นกระจกสะท้อนแสง
                  2. ต่างหูขนาดใหญ่ 
                  3. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยไม่แสดงให้เห็นหัวใหล่หรือส่วนข้างล่างคอลงไปที่มีลักษณะเปลือย
                  4. คอนแทคเลนส์ที่มีสี แบบแฟชั่น หรือใหญ่เกินไป (big eye) ต่อหรือติดขนตาปลอม หรือ ต่อเล็บยาวมาก จนไม่สามารถทำการเก็บลายนิ้วมือได้ เนื่องจาก สิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ ของผู้ร้องเปลี่ยนไป อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ในระหว่างการเดินทางหรือเมื่อใช้หนังสือเดินทาง

สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

***ใช้เวลา รอ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนทำการซื้อตั๋วเดินทาง
ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทางทันเวลาเดินทางที่ท่านกำหนดใว้

 

 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์(อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ) ต้องเตรียมมาดังนี้


เอกสารของผู้เยาว์
        1. คำร้องหนังสือเดินทาง 1 ชุด  (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดและกรอกข้อมูล)
        2. หนังสือเดินทางไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
        3. สำเนาสูติบัตร 1
 ชุด
        4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
        5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
        6.
กรณีการขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มแรก กรุณานำหนังสือเดินทางสวีเดนตัวจริง ของบุตรมาด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด
เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร
        7. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาและมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
        8. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        9.
สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        10.
สำเนาบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort (ใบขับขี่) ของบิดาหรือมารดา 1 ชุด (กรณีบิดาหรือมารดานั้นมีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
        11. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดานั้นมีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
        12. ค่าธรรมเนียม 385 SEK  เงินสดเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 350 ค่าธรรมเนียม Endostment 35 SEK)
        13. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้
              
13.1 กรณที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส มารดา/บิดา ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้วย ซึ่งรวมถึงบันทึก                          สอบสวนพยาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.2 หรือ กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียง                        ผู้เดียว มาด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.3 หรือ กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย และหากเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) พร้อมสำเนา 1 ชุด                            ต้องนำสำเนาที่ครบถ้วนมาด้วย)
       14. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่  ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย)
       15. ซองส่งกลับแบบลงทะเบียน (กรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย) ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว 
หากไม่เตรียมมาจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานทูตฯ

Porto för REK inrikes. För 100 gram ต้องซื้อในราคาอย่างต่ำ 77 SEK สำหรับ 1 ท่าน
    Avsändare     *Privat 
       กรุณากรอกทีอยู่ของสถานทูตฯ เป็นผู้ส่ง  Royal Thai Embassy 
                                                                   BOX  26220,
                                                                   100 40 STOCKHOLM

   Motagare  กรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมีSwedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

หมายเหตุ -บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร ทุกคน ต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในคำร้องขอ หนังสือเดินทางเล่มใหม่
            -สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

            -หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
passport@thaiembassy.se

 

Scroll To Top