• English
 • ไทย
 • English
 • ไทย

 กรุณาทำการ จองเวลาก่อน ที่ booking.thaiembassy.se  

คำเตือน! กรุณามาตามนัดหมาย ห้ามทำการจองเวลาซ้ำซ้อน หากท่านต้องการยกเลิกเวลากรุณาติดต่อ สถานทูตฯ ล่วงหน้า 
การจองซ้ำซ้อนหลายครั้ง ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการจอง ดังนั้น สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของผู้ร้อง ที่ทำการจองซ้ำซ้อน โดย สถานทูตฯ จะไม่แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรตรวจรายละเอียดหลังทำการจองทุกครั้ง มิเช่นนั้น ทางสถานทูตฯ จะตัดสิทธิ์ในการจองทำหนังสือเดินทางครั้งถัดไป

และเมื่อจองเวลาแล้วกรุณาอ่านข้อมูลและเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน
และผู้ร้องต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น!    

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ 

 1. คำร้องหนังสือเดินทางชุด(คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา ชุด(หน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. ประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 330 SEK
 6. ซองส่งกลับแบบลงทะเบียน (ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online   (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว) หากไม่เตรียมมา จะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานทูตฯ    

  Porto för REK inrikes. För 100 gram ต้องซื้อในราคาอย่างต่ำ 77 SEK ต่อ หนึ่งคน)
      Avsändare *Privat 
         Royal Thai Embassy 
         Box 26220
         100 40  STOCKHOLM

     Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

 7. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
      - ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย

หมายเหตุ สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

***ใช้เวลา รอ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนทำการซื้อตั๋วเดินทาง
ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทางทันเวลาเดินทางที่ท่านกำหนดใว้

 

 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์(อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ) ต้องเตรียมมาดังนี้


เอกสารของผู้เยาว์
        1. คำร้องหนังสือเดินทาง 1 ชุด  (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดและกรอกข้อมูล)
        2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
        3. สำเนาสูติบัตร 1
 ชุด
        4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
        5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร
        6. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาหรือมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
        7. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด
        8.
สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ชุด
        9.
สำเนาบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort ของบิดาหรือมารดา 1 ชุด (ที่มิใช่สัญชาติไทย)
        10. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (กรณีบิดาหรือมารดามีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย)
        11. ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น) 330 SEK
        12. ใบ ป.ค 14 หรือหนังสือรับรอง ในกรณีมีหลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยบิดาหรือมารดาที่สิทธิปกครองบุตรต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง   หรือใบสำคัญการหย่า /ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุชัดเจนว่าผู้มีอำนาจปกครองบุตรคือใคร   
             หรือใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา (กรณีเสียชีวิต)
         13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่  ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย)
         14. ซองส่งกลับแบบลงทะเบียน (กรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย) ทั่งนี้สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ เนื่องจากไปรษณีย์สวีเดนยกเลิกบริการนี้แล้ว 
หากไม่เตรียมมาจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานทูตฯ

Porto för REK inrikes. För 100 gram ต้องซื้อในราคาอย่างต่ำ 77 SEK สำหรับ 1 ท่าน
    Avsändare     *Privat 
        Royal Thai Embassy 
        BOX  26220,
        100 40 STOCKHOLM

   Motagare ที่อย่ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมีSwedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

หมายเหตุ -บิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร ทุกคน ต้องมาที่สถานทูตด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
            -สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

            -หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 
passport@thaiembassy.se