โปรดอ่าน ข้อมูลสำคัญ

1.  กรุณามาตามนัดหมาย ห้ามทำการจองเวลาซ้ำซ้อน หากท่านต้องการยกเลิกเวลากรุณาติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า ที่          passport@thaiembassy.se
2. การจองซ้ำซ้อนหลายครั้ง ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการจอง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของผู้ร้อง ที่ทำการจองซ้ำซ้อน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่แจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรตรวจรายละเอียดหลังทำการจองทุกครั้ง มิเช่นนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตัดสิทธิ์ในการจองทำหนังสือเดินทางครั้งถัดไป
3. ก่อนทำการจองเวลา ท่านขอยืนยันว่าท่านได้อ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางใหม่ และจะทำการเตรียมเอกสาร และในวันที่มาทำหนังสือเดินทางมาให้ครบถ้วน  ท่านต้องจองเวลา 1 คิว ทำได้ 1 คนเท่านั้น และผู้ร้องต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น    

กรุณาทำการ จองเวลาก่อน คลิ๊กที่นี่ booking.thaiembassy.se    (โปรดอ่านรายละเอียดข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา)

รายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำหนังสือเดินทางใหม่
(สำหรับการรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางผู้ใหญ่ 

 1. คำร้องหนังสือเดินทาง1 ชุด (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคำร้องขอหนังสือเดินทาง)
 2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 5. ค่าธรรมเนียม 350 SEK เงินสดเท่านั้น  
 6. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
      - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ต้องเป็นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ออกโดยอำเภอจากประเทศไทยเท่านั้น
      - ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ต้องแสดงใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย
 7. ซองส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se) มาล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อย และซองที่ทำการซื้อจะมีอายุแค่ 2 เดือน
  หากไม่เตรียมซองดังกล่าวมา จะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ   

          Porto för Köp frakt online REK inrikes För 100 gram ราคา 83 SEK แนะนำให้ทำซอง 1ซอง สำหรับส่ง 1 ท่าน
          Avsändare *Privat 
            กรุณากรอกทีอยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง                   Royal Thai Embassy 
                                                                                                          Box 26220
                                                                                                          100 40  STOCKHOLM
         หมายเหตุ     ในช่องที่ให้กรอกข้อมูลของ "e-post för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse" ให้กรอก อีเมล์ของผู้ร้อง
         Motagare     กรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมี Swedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

หมายเหตุ  เรื่องการแต่งกายระหว่างการทำหนังสือเดินทาง ท่านไม่ควรมีสิ่งต่อไปนี้ 
                  1. ใส่แว่นตาดำหรือแว่นกรอบหนา หรือแว่นที่มีพื้นกระจกสะท้อนแสง
                  2. ต่างหูขนาดใหญ่ 
                  3. ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยไม่แสดงให้เห็นหัวใหล่หรือส่วนข้างล่างคอลงไปที่มีลักษณะเปลือย
                  4. คอนแทคเลนส์ที่มีสี แบบแฟชั่นหรือมีขนาดใหญ่เกินไป (big eye) ต่อหรือติดขนตาปลอม หรือ ต่อเล็บยาวมาก จนไม่สามารถทำการเก็บ
                      ลายนิ้วมือได้ เนื่องจาก สิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทำให้อัตลักษณ์ ของผู้ร้องเปลี่ยนไป อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ในระหว่างการเดินทางหรือเมื่อ
                     ใช้หนังสือเดินทาง

โปรดอ่าน คำเตือน!  

 1. สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม

 2. ใช้เวลา รอ หนังสือเดินทางเล่มใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อน ทำการซื้อตั๋วเดินทางทั้งนี้ สถานทูตฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทางทันเวลาเดินทางที่ท่านกำหนดใว้

 3.  เมื่อท่านได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ท่านต้องมารับเล่มใหม่ด้วยตนเองก็ดี หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ก็ดี ท่านจักต้องดำเนินการไปรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่าน ตามวันเวลา ที่สถานทูตฯ กำหนดเอาใว้  ภายใน 30 วัน มิเช่นนั้น หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่าน จะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง 

                         

 

 

เอกสารประกอบหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) 

เอกสารของผู้เยาว์


        1. คำร้องหนังสือเดินทาง 1 ชุด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลดและกรอกข้อมูล)
        2. หนังสือเดินทางไทยตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
        3. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
        4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของผู้ร้อง (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด (ถ้ามี)
        5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้ร้องที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี)
        6.
กรณีการขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มแรก กรุณานำหนังสือเดินทางสวีเดนตัวจริง ของบุตรมาด้วย (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

เอกสารของบิดา/มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองบุตร

        7.   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงของบิดาและมารดา (ที่มีอายุอยู่) พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด
        8.   สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        9.   สำเนาหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
        10. สำเนาบัตรประจำตัว ID Card หรือ Körkort (ใบขับขี่) ของบิดาหรือมารดา(ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย) 1 ชุด  
        11. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา (กรณีบิดาหรือมารดานั้นมีสัญชาติอื่น ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
        12. ค่าธรรมเนียม 385 SEK  เงินสดเท่านั้น (แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 350 SEK และค่าธรรมเนียม Endostment 35 SEK)

        13. หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ดังนี้
              13.1  กรณที่บิดาหรือมารดาไม่เคยจดทะเบียนสมรส มารดา/บิดา ต้องนำสำเนาใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) ที่สมบูรณ์มาด้วย
                       ซึ่ง รวมถึงบันทึกสอบสวนพยาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.2  หรือ กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่า จะต้องนำสำเนาใบสำคัญการหย่า ทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าที่ระบุการมีอำนาจปกครอง 
                       บุตรแต่เพียงผู้เดียวมาด้วย พร้อมสำเนา 1 ชุด
              13.3 หรือ กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตรมาด้วย และหากเคยทำใบปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว (ปค. 14) พร้อม
                      สำเนา 1 ชุด ต้องนำสำเนาที่ครบถ้วนมาด้วย)
        14.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำร้อง และบิดา/มารดา (กรณีมารดาเปลี่ยนนามสกุลตามสามีใหม่  ต้องแนบสำเนาทะเบียน
               สมรสด้วย)
       15.   ซองส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ผู้
               ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน Köp frakt online (inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดิน (postnord.se) มา
               ล่วงหน้า ทำการพิมพ์ออกมาแล้วแปะบนซองเปล่าขนาด C5 ให้เรียบร้อยและซองที่ซื้อจากเว็บไซต์ postnord.se จะมีอายุแค่ 2 เดือน และ
               สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้ทุกคนซื้อซองออนไลน์มาล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการผู้ร้อง
               หากผู้ร้องไม่เตรียมซองดังกล่าวมา จะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

                                             Porto för köp frakt online REK inrikes. för 100 gram ราคา 83 SEK แนะนำให้ทำซอง 1 ซอง สำหรับ 1 ท่าน
                                             Avsändare     *Privat 
                                             กรุณากรอกทีอยู่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ส่ง             Royal Thai Embassy 
                                                                                                                                             BOX  26220,
                                                                                                                                             100 40 STOCKHOLM
                                            หมายเหตุ  ในช่องที่ให้กรอกข้อมูล "epost för fraktsedlar och utlämningsbekräftelse " ให้กรอก อีเมล์ผู้ร้อง

                                            Motagare  กรอก ชื่อ/ที่อยู่ ที่สวีเดนของผู้ร้อง (ผู้ร้องต้องมีSwedish ID card ที่ยังมีอายุอยู่เพื่อสามารถรับไปรษณีย์ได้)

โปรดอ่าน คำเตือน!   

1.   บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองบุตรทุกคน ต้องมาแสดงตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเซ็นชื่อในระบบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
2.   สถานทูตฯ ไม่มีบริการถ่ายสำเนาเอกสารให้ผู้ร้อง กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
3.   ใช้เวลา รอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อย่างน้อง 3-4 สัปดาห์ ขอแนะนำให้ท่านได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนทำการซื้อตั๋วเดินทาง ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะไม่รับ ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ทันตามเวลาที่กำหนดใว้
4.   เมื่อท่านได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ท่านต้องมารับเล่มใหม่ ด้วยตนเองก็ดี หรือส่งกลับทางไปรษณีย์ก็ดี ท่านจักต้องดำเนินการไปรับหนังสือเดินทางของท่าน ตามวันเวลา ที่สถานทูตฯ กำหนดเอาใว้ ภายใน 30 วัน มิเช่นนั้น หนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่าน จะถูกยกเลิกจากกระทรวงฯ และท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมเพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกครั้ง