การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

การประกวดภาพวาดในหัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

           สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์มและสมาคมศาลาไทย จัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้เชิญชวนให้เยาวชนไทยในสวีเดนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ระหว่าางวันที่ ๖ มีนาคม ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ผ่านสมาคมครูไทยในสวีเดน และได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในช่วงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมศาลาไทย โดยมีผู้แทนจากสมาคมศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ดังปรากฏผลการประกวด ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่‑ ๑ เด็กหญิงสุภิศรา ศรีไพบูลย์ จากเทศบาล Tyresö kommun
รางวัลที‑ ๒ เด็กหญิงจสิตา พืชทองหลาง จากเทศบาล Botkyrka kommun
รางวัลที‑ ๓ เด็กหญิงมัญชิมา คุณาธิป Hässleholm kommun

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่‑ ๑ นายภัทรพงษ์ สารผล จากเทศบาล Burlöv Kommun
รางวัลที่‑ ๒ นายราชัน บรรณามล จากเทศบาล Lund kommun
รางวัลที่‑ ๓ นายรัตนศักดิ์ นันตะภักดิ จากเทศบาล Burlöv Kommun

vinnare2015-3-1-1024

vinnare2015-3-2-1024

vinnare2015-3-3-1024

vinnare2015-3-4-1024