รายชื่อส่วนประกอบของยาที่ห้ามนำเข้าประเทศไทย

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำฐานข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องนำยาซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทติดตัวเข้ามาหรือนำออกนอกประเทศไทยโดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้จาก: http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=7200