ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคิรูน่า (Kiruna)

  ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีกำหนดจะจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองคิรูน่า
ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Syster Mia 1 โรงแรม Scandic Ferrum
ซึ่งตั้งอยู่ที่ Lars Janssonsgatan 15, 981 31 Kiruna หมายเลขโทรศัพท์ +46 980 398600

              สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเมืองดังกล่าว รวมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรับบริการกงสุลสัญจรตามกำหนดการข้างต้น ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ประสงค์จะขอรับบริการจะต้องนัดหมายล่วงหน้ากับสถานทูตฯ เพื่อจัดลำดับเวลาการรับบริการทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถนัดหมายได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
หรือเมื่อจำนวนการจองเต็ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

1.ทางโทรศัพท์ 08 588 04 250 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น
(สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้กำหนดเวลานัดหมายที่ให้แก่ท่าน) หรือ

2.ทาง email ที่ consular@thaiembassy.se (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้กำหนดเวลานัดหมายที่ให้แก่ท่าน)

    การนัดหมายเพื่อรับบริการกงสุลสัญจรจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้การตอบรับยืนยันเกี่ยวกับเวลานัดหมายจากสถานทูตฯ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้กำหนดนัดหมายตามหลัก first-come, first-served (คือหมายถึงพิจารณาจาก timeline เวลาที่ท่านจองคิวเข้ามา) รวมถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่และมีเอกสารครบถ้วนก่อน
สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางมีรายละเอียดตามแนบ
(โปรดอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำการจองเวลา มิฉะนั้น ท่านอาจจะไม่ได้คิวหากเอกสารท่านไม่ครบถ้วน)

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และโปรดช่วยประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้คนไทยที่สนใจและชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าว
ทราบต่อไปด้วย ขอบคุณมากครับ/ค่ะ

**รายละเอียดเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง**

**แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)**