การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งภายนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกราชอาณาจักร

ดังนั้น คนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งแต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศจึงไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้หากไม่สะดวกเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" โดยสามารถแจ้งได้ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือภายใน 7 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (กล่าวคือ แจ้งได้ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2565)