การขอผ่อนผันเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารประจำปี

ขอความกรุณานักเรียน/นักศึกษาไทยในสวีเดน/ลัตเวีย จัดเตรียมเอกสารตามด้านล่างส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. ใบคำร้อง (ดาวน์โหลดที่นี่)
 2. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด
 5. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) 2 ชุด
 6. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (หากมี) 2 ชุด
 7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งระบุรายละเอียดดังนี้
  7.1 ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษาและประเทศที่กำลังศึกษาอยู่
  7.2 ระยะเวลาของหลักสูตร
  7.3 เวลาที่เริ่มเข้ารับการศึกษา
  7.4 เวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  7.5 ชั้นปีการศึกษาในปัจจุบัน
 1. คำแปลหนังสือรับรองตามข้อ 7 เป็นภาษาไทย โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่
  8.1 แปลเอกสารด้วยตัวท่านเอง (โดยท่านยังไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้แปล แต่จะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับนัดหมายจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
  8.2 แปลเอกสารจากบริษัทที่รับแปลเอกสาร (โดยที่บริษัทที่รับแปลเอกสารจะต้องรับรองคำแปลถูกต้องให้เรียบร้อย)
 2. ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อ จำนวน 175 โครนาสวีเดน (รับเฉพาะ Swish เท่านั้น)

หากเอกสารครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อนัดหมายวันเวลาให้มาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ขอความกรุณาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย)

โดยส่งมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้

Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40  STOCKHOLM

หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงที่

E-mail : register@thaiembassy.se

โทรศัพท์  08-588 04252  ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันทำการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่