การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับคนไทย)

บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสวีเดนและลัตเวียที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุณาเตรียมเอกสารตามคำเเนะนำของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ โดยสามารถยื่นคำร้องและติดต่อได้ที่:

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนน พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 66-2205-2167-9 โทรสาร : 66-2205-1295

เว็บไซต์: https://pcscenter.sbpolice.go.th/th

อีเมล pcscenter@royalthaipolice.go.th หรือ pcsc.thaipolice@gmail.com

 

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง

(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ (นำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 ชุดที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งไปรษณีย์ไปที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติที่ไทยเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน ค่าธรรมเนียมหนังสือมอบอำนาจ 175 โครนาสวีเดน (ชำระเงินผ่านทาง Swish) สามารถอ่านรายละเอียดการมอบอำนาจได้ที่นี่ >> กดที่นี่ <<

 ข้อมูลสำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ

บริการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ กรณีไปศึกษาต่อ กรณีไปสมรส กรณีไปทำงาน กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ และกรณีอื่น ๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption), การติดตามคู่สมรส ฯลฯ การขอหนังสือรับรองความประพฤติต้องใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน  2 ชุด โดยสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น จากนั้นจึงส่งเอกสารไปยังศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประเทศไทย หรือ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ได้)

เอกสารประกอบการพิมพ์ลายนิ้วมือ

  1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้งาน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. ค่าธรรมเนียม 175 โครนาสวีเดน (ชำระเงินผ่านทาง Swish)

 

เวลาให้บริการ

ทุกวันพุธ เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ กรุณาจองเวลาล่วงหน้าทางอีเมล visa@thaiembassy.se หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 0858804250 ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.