ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในสวีเดนและลัตเวียกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กระทรวงการต่างประเทศกำหนดให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งจัดทำแผนหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานกรณีมีเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันที่ชุมชนคนไทยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น กรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่ การเกิดโรคระบาด หรือสงคราม สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับชุมชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ดังนี้

 1. ในสภาวะปกติ: เตรียมความพร้อม
  1.1 ติดตามข่าวสารจากทั้งสื่อท้องถิ่นและจากสื่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงกลุ่มสมาคมคนไทย/วัดไทยเป็นระยะ
  1.2 พยายามติดต่อหรือพบปะกับกลุ่มเพื่อนคนไทย สมาคมคนไทย หรือวัดไทยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในกรณีที่อาศัยอยู่คนเดียว
  1.3 สำรวจว่าตนเองและครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน โดยตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอให้มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  1.4 ถ่ายสำเนาเอกสารประจำตัวทั้งของไทยและสวีเดน/ลัตเวียที่จำเป็น เช่น หน้าหนังสือเดินทางหน้าวีซ่า บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน เก็บไว้ทั้งในรูปแบบของเอกสารและไฟล์
  1.5 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ (ลงทะเบียนคนไทยได้ที่นี่)
  1.6 ศึกษาช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานท้องถิ่น เช่น สถานีตำรวจและโรงพยาบาล
  1.7 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เสมอ เช่น ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ มีเอกสารประจำตัว และจัดเตรียมกระเป๋าบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อพร้อมเคลื่อนย้ายหากจำเป็น
 1. ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉิน
  2.1 เตรียมเอกสารเดินทางและเอกสารประจำตัวที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ให้พร้อม
  2.2 ติดตามข่าวสารสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตนจากสื่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.se และ Facebook: Royal Thai Embassy Stockholm โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
  2.3 ติดต่อเพื่อนคนไทย สมาคมคนไทย และวัดไทย ให้รับทราบว่าตนเองและครอบครัวอยู่ที่ไหนและจะติดต่อได้อย่างไร
 1. ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือของสวีเดน และรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของอาสาสมัครคนไทยในสวีเดน
  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 2. รายละเอียดการติดต่อวัดไทยในสวีเดน
  ดูรายละเอียดได้จาก Facebook: วัดไทยในสวีเดน (โพสต์ที่ปักหมุดไว้ใน Facebook ดังกล่าว)
 1. หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในสวีเดน
  5.1 Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลสวีเดนที่ดูแลรับผิดชอบการปกป้องพลเรือน ความปลอดภัยของสังคม การจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ภายในประเทศ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานอื่น โดยมีมาตรการก่อน ระหว่าง และภายหลังเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ และมีการจัดตั้งหน่วยงานกู้ภัยภูเขา หน่วยกู้ภัยเครื่องบิน หน่วยกู้ภัยทางน้ำ การค้นหาคนหาย (รัฐบาลจะมอบหมายหน่วยงานที่เหมาะสม) การรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หน่วยกู้ภัยกัมมันตภาพรังสีรั่ว มีพนักงานประมาณ 1,000 คน ประจำการอยู่ที่ Packhusallén 2 เมือง Karlstad, Verkstadsvägen 4 เมือง Kristinehamn, Industrigatan เมือง Ljung, Terminalvägen 14, Solna เมือง Stockholm, Sandövägen 7 เมือง Sändö, Räddningsvägen 14, Södra Sandby (Revingeby) เมือง Revinge และ Tre Rosors väg 113 เมือง Rosersberg โดยมีข้อมูลติดต่อ ดังนี้ Tel: +46 (0) 771 240 240, Fax: +46 (0) 10 240 5600 email: registrator@msb.se
  5.2 ศูนย์บัญชาการตำรวจสวีเดน โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 112 กรณีทั่วไป 11414
  5.3 ในแต่ละเขตเมือง และเทศบาล จะมีคณะกรรมการกู้ภัยในระดับท้องถิ่น และหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อภัยพิบัติในเขตของตน และภายในกรอบศักยภาพเท่าที่จะทำได้ในระดับหนึ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

กุมภาพันธ์ 2565