มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565)

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

----------------------------------------

Travelling to Thailand (from 1 October 2022 onwards)

Passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents such as the certificate of vaccination and COVID-19 test result upon arrival in Thailand.