กงสุลสัญจรที่เมืองซุนด์สวาลล์ (Sundsvall) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

ทีมงานกงสุลสัญจรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่เมืองซุนด์สวาลล์ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น. ที่ รร. Elite Hotel Knaust ใจกลางเมืองซุนด์สวาลล์ โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แก่คนไทย รวมทั้งสิ้น ๗๙ ราย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรอื่นๆ และการตรวจลงตราคู่สมรสชาวสวีเดนหรือชาวต่างชาติ ให้แก่คนไทยที่ขอทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ ทีมงานได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนไทยในเมืองซุนด์สวาลล์ อาทิ พระอาจารย์บัณฑิต ญาณธีโร แห่งวัดธรรมมังคลาราม และสมาชิกสมาคมธรรมมังคลาราม โดยทีมงานได้เรียนรู้ข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยในเมืองซุนด์สวาลล์และพื้นที่ใกล้เคียงจากการพบปะกัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการกงสุลในอนาคต นอกจากนี้ ทีมงานได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มเครือข่ายคนไทยฯ ผ่านพระอาจารย์บัณฑิตฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- โครนาสวีเดน เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยและสมาคมธรรมมังคลารามต่อไป