กงสุลสัญจรเมือง Malmö

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. และวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ Clarion Hotel & Congress Malmö Live เมืองมัลเม่อ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับบริการได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลด้วย เช่น การเดินทางเข้าและออกระหว่างสวีเดนและไทย โดยการใช้หนังสือเดินทางของสวีเดนและไทย การจดทะเบียนเกิด การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สิทธิการปกครองบุตร และการมอบอำนาจต่าง ๆ เป็นต้น