กงสุลสัญจร ณ เมือง Borlänge

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00-18.00 น. และวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-13.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่ Riksbyggen เมือง Borlänge ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลด้วย เช่น การจดทะเบียนเกิด การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สิทธิการปกครองบุตร และการมอบอำนาจต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้มารับบริการจำนวนกว่า 60 คน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินให้สมาคมไทยในเมือง Borlänge เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเมือง Borlänge