การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศของสวีเดน

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือ FIKA Meeting ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม กับนาย Johan Fossell รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและการค้าต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้วงที่ไทยเป็นประธานคณะกรรมการฯ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2567

          ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวีเดน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุนฉบับใหม่ของสวีเดนซึ่งประกาศไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2566 โดยฝ่ายสวีเดนได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน กับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพาะอาเซียนอย่างจริงจัง ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นสอดคล้องประเด็นความร่วมมือในสาขาความเชื่อมโยง (connectivity) การเปลี่ยนผ่านสีเขียว (green transition) และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) ซึ่งเป็นสาขาที่สวีเดนมีความเชี่ยวชาญ โดยเห็นพ้องเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้แทนระดับสูงและคณะนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายในห้วงปี 2567