การประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

การประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ ห้องประชุม Folkets Hus เมืองบูเด้น สวีเดน โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นประธานการประชุมฯ และพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เป็นเจ้าภาพ  จัดการประชุม ทั้งนี้ มีคณะสงฆ์จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า ๔๐ รูป

ในโอกาสดังกล่าว นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยได้ถวายสักการะประธานการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ พร้อมทั้งรับชม  วีดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองบูเด้น ซึ่งจัดโดยหัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวเมืองบูเด้น และรับฟังการบรรยายจากเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองบูเด้น และประธานสภาเทศบาลเมืองบูเด้น ตลอดจนรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และการดำเนินงานจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนจากที่ต่าง ๆ อาทิ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ สมัชชาสงฆ์ไทยโอเชเนีย และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จพิธีการเปิดการประชุมดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารวัดพุทธาราม เมืองบูเด้น ด้วย