การประชุมหารือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยและผู้แทนสมาคมไทยศึกษา

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ผู้แทนสมาคมไทยศึกษา นำโดยนางกษมา ยมกานนท์ เอียริคสัน ประธานสมาคมฯ (ครูแป๋ว) และสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ นางมลชื่น สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ครูเล็ก) นางษุภกัญ ยวนจิตปิยะ (ครูกัญ) นายอติวิชช์ ดิ่งแก้ว (ครูโกวิท) และนายชนะพล แก้วเทพ (ครูบี) ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสุรดาโมนะตระกูล ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

          ทางสมาคมฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ครั้งที่ 11 ในหัวข้อหลัก “ภาษาไทยไร้พรมแดน” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีสมาชิกในสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยในหมู่เยาวชนไทยในสวีเดน ทั้งผ่านการใช้เทคโนโลยีโดยใช้แอปพลิเคชันการเรียนการสอนภาษาไทย หรือการจัดกิจกรรมเข้าค่ายรักภาษาไทยที่มีแผนจะจัดในฤดูร้อนปีหน้า เป็นต้น ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดการประชุมดังกล่าวด้วย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสมาคมต่างๆ ที่ชุมชนคนไทยในสวีเดนและลัตเวียได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หรือเพื่อส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมไทย ศาสนา ภาษา และศิลปะการแสดง ขอชื่นชมค่ะ