การประชุมหารือออนไลน์กับสวนสัตว์ Kolmården

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นประธานการประชุมหารือออนไลน์เรื่องความร่วมมือด้านการดูแลช้าง สืบเนื่องจากที่มีช้างพระราชทานจากไทยอยู่ที่สวนสัตว์สวีเดนจำนวน 3 เชือก โดยมี Christine Kamfalk ผู้บริหารสวนสัตว์ Kolmården นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ น.สพ.ดร. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง และทีมจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วม ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างควานช้างและสัตวแพทย์ และกำหนดจะหารือรายละเอียดของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันในเดือนมกราคม 2567

          การหารือครั้งนี้เป็นผลจากที่เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมช้างที่สวนสัตว์ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาและได้ทราบถึงความประสงค์ของนาง Christine ที่จะขยายองค์ความรู้ในการดูแลช้างไทยกับฝ่ายไทยในมิติต่างๆ ทั้งนี้สวนสัตว์ Kolmården ได้ดูแลช้างไทยด้วยใจรักและช้างไทยมีสุขภาพแข็งแรงดี