การประชุมอบรมครูสอนภาษาแม่ภาษาไทยประจำปี 2565 ณ กรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมอบรมครูสอนภาษาแม่ภาษาไทยประจำปี 2565 ที่ Språkcentralen กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งจัดโดยสมาคมครูไทยในสวีเดน โดยมีคุณครูผู้เข้าร่วมทั้งหมด 41 คน เป็นครูสอนภาษาไทยจากเมืองต่างๆ ในสวีเดน 35 คน และคณะกรรมการของสมาคมฯ 6 คน และมีอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม ผู้แต่งหนังสือชุดสวัสดี ที่ครูไทยจากหลายประเทศใช้ในการสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศได้ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมบรรยาย ในโอกาสนี้ นาง Reneé Schlegel หัวหน้า Språkcentrum ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเน้นย้ำความสำคัญที่ทางการสวีเดนให้กับการเรียนการสอนภาษาแม่ด้วย

          เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณครูสอนภาษาไทยในสวีเดนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยในหมู่เยาวชนไทย เพราะภาษาคือประตูสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น ได้ย้ำความสำคัญของการที่แม่ควรใช้ภาษาไทยกับลูก และทั้งพ่อและแม่จะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนภาษาแม่ ตลอดจนฝากคุณครูให้เสริมเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนด้วย ทั้งนี้ สถานทูตได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมครูไทยในสวีเดนเมื่อปีงบประมาณ 2564 และสมาคมไทยศึกษาในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเยาวชนไทยในสวีเดนด้วย

          สวีเดนมีกฎหมายกำหนดให้มีระบบการเรียนการสอนภาษาแม่ที่ดี โดยเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาหลัก ทั้งนี้ สถานทูตพร้อมสนับสนุนการส่งเสริมให้ชุมชนไทยเข้มแข็ง และการรักษาภาษาไทยและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยอันงดงามของเราสู่ลูกหลานคนไทยในสวีเดน