การพบปะพูดคุยระหว่าง เอกอัครราชทูต กับหน่วยงาน Swedish Agency for Participation

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา และนางสาวเจนจิรา บุญสมบัติ ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสังคม University of Leeds ประเทศอังกฤษ พบหารือกับ Ms. Malin Ekman Aldén, Director General และนาย Ola Balke, Senior Advisor จาก Swedish Agency for Participation หรือ Myndigheten för delaktighet เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้พิการในสังคม

          Swedish Agency for Participation ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014 ทำหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในสังคมอย่างเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการประสานการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคนพิการของรัฐ โดยสวีเดนมีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคนพิการมาแล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับปี 2011-2016 (5 ปี) และฉบับปัจจุบันระหว่างปี 2021-2031 (10 ปี)

          แนวคิดของสวีเดนในการปฏิรูปและส่งเสริมสิทธิผู้พิการเริ่มเมื่อราวๆ ปี ค.ศ. 2000 จากการเปลี่ยนมุมมองต่อผู้พิการว่าเป็นผู้ป่วยให้เป็นพลเมืองทั่วไปที่พึงได้รับการบริการและดูแลจากรัฐ ( from patient to citizen) โดยในทุกช่วงชีวิต บุคคลจะได้รับการดูแลสนับสนุนจากรัฐตามขีดความสามารถในการใช้ชีวิตหรือการทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยมีกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติ (Discrimination Act) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิผู้พิการเป็นกรอบพื้นฐานสำคัญในการกำหนดนโยบายและดำเนินงาน

          ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิทธิผู้พิการในสวีเดนและไทย และจะแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกันต่อไป