การรับรองทะเบียนสมรสสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย 

 

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร

1: เอกสารที่ใช้ในการรับรอง

  •  ใบรับรองการสมรสตัวจริง (Vigselbevis)
  • ใบแสดงสถานภาพบุคคลของคู่สมรสคนไทย (Personbevis) จากสํานักงานภาษี(Skatteverket) โดยให้มีตราประทับของหน่วยงานนั้น

2: นําหลักฐานในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจาก  

3: นําเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (UD) เรียบร้อยแล้วมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) ก่อนทำการจองเวลา คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

 

4: นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรอง จากหน่วยงานในข้อที่ 2 ไปแปลเป็นภาษาไทย 

การแปลเอกสารในสวีเดน ต้องแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ที่สํานักงานแปลในประเทศสวีเดนและต้องมีการรับรองเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 3
การแปลเอกสารในประเทศไทย โดยแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษก่อนและจึงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

5: นําเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ไปให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประทับตรารับรอง

6: นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่หลังจากนั้น ให้นําสําเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ สําเนาทะเบียนหย่า พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้แก้ไขนามสกุลแล้วและบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ ไปขอยื่นคำร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00 น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se