การรับรองทะเบียนสมรสสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย 

1: เอกสารที่ใช้

  •  ใบรับรองการสมรสตัวจริง (Vigselbevis)
  • ใบแสดงสถานภาพบุคคลของคู่สมรสคนไทย (Personbevis) จากสํานักงานภาษี(Skatteverket) โดยให้มีตราประทับของหน่วยงานนั้น

2: นําหลักฐานในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจาก  

  • กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (UD, Juridiska Expeditionen)
  • สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)
ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ก่อนทำการจองเวลา

3: นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรอง จากหน่วยงานในข้อที่ 2 ไปแปลเป็นภาษาไทย

การแปลเอกสารในสวีเดน ต้องแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ที่สํานักงานแปลในประเทศสวีเดนและต้องมีการรับรองเอกสารตามข้อ 2
การแปลเอกสารในประเทศไทย โดยแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษก่อนและจึงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

4: นําเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ไปให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประทับตรารับรอง

5: นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่หลังจากนั้น ให้นําสําเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรือ สําเนาทะเบียนหย่า พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้แก้ไขนามสกุลแล้วและบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ ไปขอยื่นคำร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร