การรับรองทะเบียนสมรสสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย 

การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนของบุคคลหรือสถานะครอบครัว เช่น การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า (นาง/นางสาว) แก้ไขนามสกุล หรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (สมรส-หย่า) ท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวด้วยตนเองที่อำเภอในประเทศไทย

โดยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่อำเภอในประเทศไทย ท่านจำเป็นต้องนำเอกสารประกอบการยื่นมารับรองกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มก่อน (ดูรายละเอียดเอกสารในข้อ 1 ด้านล่างนี้ และในบางกรณีทางอำเภออาจเรียกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม จึงแนะนำให้ท่านสอบถามกับทางอำเภอก่อนนำเอกสารมารับรอง) 

*กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางกลับไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่อำเภอในประเทศไทย ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทำการแทนได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจได้ที่ลิงค์นี้

 

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบ เพื่อนำมารับรอง

 • ใบรับรองการสมรสฉบับจริง (Vigselbevis) และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ตรวจสอบรายชื่อสำนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก UD ได้ที่  https://www.kammarkollegiet.se/ )
 • ใบแสดงสถานภาพบุคคลของคู่สมรสคนไทย (Personbevis) จากสํานักงานภาษี (Skatteverket) ที่มีตราประทับและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

2. นําเอกสารในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจากหน่วยงาน ดังนี้  

 • สำนักทนายความโนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศสวีเดน (หรือโนตารี พับลิค ในประเทศลัตเวีย สำหรับคนไทยในลัตเวีย)*
 • กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน the Ministry of Foreign Affairs (UD Juridiska Expedition) of Sweden (หรือกระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย Ministry of Foreign Affairs of Latvia สำหรับคนไทยในลัตเวีย)

*หมายเหตุ: เอกสารต้นฉบับที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่และตราประทับของหน่วยงาน เช่น Personbevis จาก Skatteverket, Domslut จาก The District Court สามารถนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวียได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองโดยสำนักทนายความโนตารี พับลิคก่อน หลังจากนั้นจึงนำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวียแล้ว มารับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม

 

3. นําเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน/ ลัตเวียเรียบร้อยแล้วมารับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

*ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเอกสารมาทำนิติกรณ์ โปรดอ่านข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารและจองเวลาที่ลิงค์นี้  คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้

 1. คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง
 2. ใบสำคัญการสมรส (Vigselbevis) และใบรับรองสถานะส่วนบุคคล (Personbevis) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักทนายความโนตารี พับลิค และกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนหรือกระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย (สำหรับคนลัตเวีย) 
 3. สำเนาเอกสารตามรายการในข้อ 2 โปรดทำสำเนาทุกหน้าของเอกสาร 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาของหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุอยู่ของผู้ยื่นขอทำนิติกรณ์ 
 5. ค่าธรรมเนียม 175 SEK ต่อแสตมป์ (ชำระเงินที่สถานทูตผ่าน Swish) กรณีส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของท่านในแบบฟอร์มคำร้องขอทำนิติกรณ์ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อท่านเพื่อชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธี Swish (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวีเดนหรือจัดส่งเอกสารมาจากประเทศลัตเวีย กรุณาชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด โดยให้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารที่ต้องการรับรองด้วย)
 6. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าสำหรับการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน (ขนาด C4) และ ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (หากมาดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเองที่สถานทูตฯ ไม่ต้องจัดเตรียมมา)

  วิธีการซื้อป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (REKOMENDERAD BREV, INTERNETBETALD)

            - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/

            - กด Köp frakt online

            - เลือก REK

            - เลือก 250 gram

            - กรอกที่อยู่ของสถานทูตฯ ในช่องผู้ส่ง (Sender/ Avsändare)

          Royal Thai Embassy (Legalization)

          BOX 26220

          100 40 STOCKHOLM

             - กรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สวีเดนหรือลัตเวีย ในช่องผู้รับ (Recipient/ Mottagare) 

          *ในช่องอีเมล กรุณากรอก Email address ของท่านทั้งในช่องผู้ส่งและผู้รับ

             - พิมพ์ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนออกมาแล้วแปะบนซองเปล่า และส่งมาพร้อมกับเอกสารของท่าน

  หมายเหตุ : การซื้อฉลากแบบลงทะเบียน REK มาล่วงหน้า ต้องเข้าไปซื้อบนเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น (ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้  และบนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD) 

   

ขั้นตอนในประเทศไทย

4. นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มไปแปลเป็นภาษาไทย ที่สำนักแปลในประเทศไทย

 

5. นําเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว ไปรับรองการแปลที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

 

6. นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ (กรณีเปลี่ยนคำนำหน้า/ นามสกุลใหม่) จากนั้นสามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00 น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se