การรับรองทะเบียนหย่าสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย 

การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนของบุคคลหรือสถานะครอบครัว เช่น การขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า (นาง/นางสาว) แก้ไขนามสกุล หรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (สมรส-หย่า) ท่านต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวด้วยตนเองที่อำเภอในประเทศไทย

โดยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่อำเภอในประเทศไทย ท่านจำเป็นต้องนำเอกสารประกอบการยื่นมารับรองกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มก่อน (ดูรายละเอียดเอกสารในข้อ 1 ด้านล่างนี้ และในบางกรณีทางอำเภออาจเรียกขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม จึงแนะนำให้ท่านสอบถามกับทางอำเภอก่อนนำเอกสารมารับรอง) 

*กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางกลับไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่อำเภอในประเทศไทย ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทำการแทนได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจได้ที่ ลิงค์นี้

 

ขั้นตอนการรับรองเอกสาร

1: จัดเตรียมเอกสารประกอบ เพื่อนำมารับรอง

  • ใบรับรองการหย่า (Domslut) โดยมีลายเซ็นและตราประทับของหน่วยงานนั้น และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ตรวจสอบรายชื่อสำนักแปลที่ได้รับการรับรองจาก UD ได้ที่  https://www.kammarkollegiet.se/ )
  • ใบแสดงสถานภาพบุคคล (Personbevis) จากสํานักงานภาษี (Skatteverket) โดยมีลายเซ็นและตราประทับของหน่วยงานนั้น (ออกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ)

 

2: นําเอกสารในข้อที่ 1 ไปประทับตรารับรองจาก  

  • โนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศสวีเดน (หรือโนตารี พับลิค ในประเทศลัตเวีย สำหรับคนไทยในลัตเวีย)*
  • กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน the Ministry of Foreign Affairs (UD Juridiska Expedition) of Sweden (หรือกระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย Ministry of Foreign Affairs of Latvia สำหรับคนไทยในลัตเวีย)

*หมายเหตุ: กรณีใบรับรองการหย่าและใบแสดงสถานภาพบุคคลที่ไม่มีตราประทับและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต้องได้รับการรับรองจากโนตารี พับลิค ก่อนที่จะนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน/ลัตเวีย 

 

3. นําเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน (UD) เรียบร้อยแล้วมารับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม

*ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเอกสารมาทำนิติกรณ์ โปรดอ่านข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารและจองเวลาที่ลิงค์นี้  คลิกที่นี่ (ไม่เปิดรับ Walk-in) 

 

4. นําเอกสารที่ได้รับการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มไปแปลเป็นภาษาไทย ที่สำนักแปลในประเทศไทย

 

5. นําเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว ไปรับรองการแปลที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครประเทศไทย

 

6. นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนในข้อ ที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว ไปที่ที่ว่าการอําเภอที่ท่านมีภูมิลําเนาอยู่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร์ และทําบัตรประจําตัวประชาชนไทยใหม่ (กรณีเปลี่ยนคำนำหน้า/ นามสกุลใหม่) จากนั้นสามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00 น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se