นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

เอกสารที่ต้องใช้

1.  คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง

2.  เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรองพร้อมสำเนา โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก
   1. Notarius Publicus
   2. กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนแล้วเท่านั้น

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตผู้ยื่นคำร้องรับรองเอกสาร 1 ชุด

4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 175 โครน่าสวีเดน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วยการ Swish เท่านั้น) เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์กรณีการชำระค่าธรรมเนียม

สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ท่านจะต้องจองเวลาก่อนมาเท่านั้น (ท่านสามารถรับเอกสารกลับไปได้ภายในวันเดียวกัน)        หรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ (โดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับการจัดส่งไปรษณีย์ของ Postnord)

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งเอกสารให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (posten.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้ร้องแจ้งที่ไปรษณีย์ตามข้อความต่อไปนี้

 • Porto för REK inrikes. För 250 gram.

  Avsändare
  Royal Thai Embassy
  BOX 26220
  100 40 STOCKHOLM

  Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง