นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)

ท่านสามารถจองเวลาทำนิติกรณ์ หรือแก้ไข/ยกเลิกเวลาที่ได้จองไว้โดย คลิกที่นี่ 

ท่านโปรดทำการจองเวลาเพื่อทำนิติกรณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลเตรียมการเพื่อขอรับบริการทำนิติกรณ์ข้างล่างนี้ ก่อนทำการจองเวลา

 

การนำเอกสารภาษาท้องถิ่น หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของทางสวีเดนหรือทางลัตเวีย เพื่อใช้ประกอบธุรกรรมต่างๆ ในประเทศไทย จะต้องผ่านการรับรองเอกสารจากหน่วยงานในประเทศสวีเดน ก่อนที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานในประเทศไทย โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. นำเอกสารไปรับรองที่ โนตารี พับลิค (Notary Public) ในประเทศสวีเดน (หรือโนตารี พับลิค ในประเทศลัตเวีย สำหรับคนไทยในลัตเวีย)
  2. เมื่อทางโนตารี พับลิค ทำการรับรองเอกสารให้แล้ว ให้นำเอกสารไปรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดน the Ministry of Foreign Affairs (UD Juridiska Expedition) of Sweden (หรือกระทรวงการต่างประเทศของลัตเวีย Ministry of Foreign Affairs of Latvia สำหรับคนไทยในลัตเวีย)
  3. จากนั้นจึงสามารถนำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 หน่วยงานข้างต้น มาให้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดำเนินการรับรองเอกสารให้ท่านได้

 

การรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

ท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยที่ท่านจะต้องจองเวลาก่อนมาเท่านั้น (ไม่เปิดรับ Walk-in) โดยท่านสามารถรอรับเอกสารกลับไปได้ภายในวันเดียวกัน หรือ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดส่งไปรษณีย์ของ Postnord

 

เอกสารที่ต้องใช้

  1. คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงชื่อ  แบบฟอร์มคำร้อง
  2. เอกสารต้นฉบับที่ต้องการรับรอง โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก Notary Public และ กระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนหรือลัตเวียแล้วเท่านั้น
  3. สำเนาเอกสารทุกหน้าของเอกสารในข้อที่ 2 (1 ชุด)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาของหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุอยู่ (1 ฉบับ)
  5. กรณีส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าสำหรับการจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน (ขนาด C4) และ ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (หากมาดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเองที่สถานทูตฯ ไม่ต้องจัดเตรียมมา)

วิธีการซื้อป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนจาก Postnord (REKOMENDERAD BREV, INTERNETBETALD)

          - กรุณาเข้าไปที่ https://www.postnord.se/

          - กด Köp frakt online

          - เลือก REK

          - เลือก 250 gram

          - กรอกที่อยู่ของสถานทูตฯ ในช่องผู้ส่ง (Sender/ Avsändare)

        Royal Thai Embassy (Legalization)

        BOX 26220

        100 40 STOCKHOLM

           - กรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สวีเดนหรือลัตเวีย ในช่องผู้รับ (Recipient/ Mottagare) 

        *ในช่องอีเมล กรุณากรอก Email address ของท่านทั้งในช่องผู้ส่งและผู้รับ

           - พิมพ์ป้ายฉลากการส่งแบบลงทะเบียนออกมาแล้วแปะบนซองเปล่า และส่งมาพร้อมกับเอกสารของท่าน

หมายเหตุ : การซื้อฉลากแบบลงทะเบียน REK มาล่วงหน้า ต้องเข้าไปซื้อบนเว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดนเท่านั้น (ไม่สามารถไปซื้อได้จากตัวแทน Post ombord ต่างๆ ได้  และบนหน้าซองส่งกลับต้องระบุ เป็นแบบ INTERNETBETALD เท่านั้น (EJ KONTANTBETALD) 

 

ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 175 โครน่าสวีเดน/ ตราประทับ (กรณีส่งเอกสารมารับรองทางไปรษณีย์ กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของท่านในแบบฟอร์มคำร้องขอทำนิติกรณ์ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อท่านเพื่อชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธี Swish)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวีเดนหรือจัดส่งเอกสารมาจากประเทศลัตเวีย กรุณาชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด โดยให้จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารที่ต้องการรับรองด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 085 880 4258 (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 14.00-16.00 น.) หรือส่งข้อความทางอีเมล์ legalization@thaiembassy.se