การศึกษาดูงานของกระทรวงยุติธรรม

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้บรรยายเรื่องสวีเดนและความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แก่คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 นำโดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สวีเดน

          สถานเอกอัครราชทูตยินดีที่คณะซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของสวีเดนในเรื่องสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการเคารพความหลากหลาย เพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป