การศึกษา

ข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดน

ข้อมูลทั่วไป

สวีเดนเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาด้านการศึกษาที่ยาวนาน และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง มีความโดดเด่นด้านการวิจัยและการสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ความคิดอย่างอิสระ (independent thinking) ตลอดจนให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันการศึกษาและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้สวีเดนเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และเป็นหนึ่งในประเทศ OECD ที่มีการลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด

ภาษา

ชาวสวีเดนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ภาษาจึงไม่เป็นอุปสรรค์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่สวีเดน แต่หากต้องการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น สามารถสมัครเรียนภาษาสวีเดนขั้นพื้นฐานได้ โดยส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเปิดสอนวิชานี้

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจะได้รับการประเมินหลังจากที่นักศึกษาได้สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถอ่านข้อมูลเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน Swedish Council for Higher Education (www.uhr.se) หรือติดต่อสอบถามกับมหาวิทยาลัยโดยตรง

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

เมื่อปี ค.ศ. 2010 รัฐสภาสวีเดนได้กำหนดให้เริ่มเก็บค่าเทอมนักศึกษาที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และกลุ่มประเทศนอร์ดิก ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และต้องการศึกษาต่อที่สวีเดนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยต้องจ่ายค่าสมัคร (application fee) จำนวน 900 โครนาสวีเดน และค่าเทอม (tuition fee) ประมาณ 80,000 – 140,000 โครนาสวีเดน ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (Universityadmissions.se)

การศึกษาระดับปริญญาเอก

การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่สวีเดนแตกต่างจากประเทศอื่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับสมัครเป็นสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก (PhD Programme) แต่จะเปิดรับสมัครตำแหน่งปริญญาเอก (PhD positions) ซึ่งนักศึกษาจะทำงานวิจัยเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยจะไม่เสียค่าเล่าเรียน แต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่สวีเดนจึงมีการแข่งขันกันสูง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doktorandhandboken.nu)

ทุนการศึกษา (scholarship)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ที่ https://studyinsweden.se/scholarships/วีซ่านักเรียนผู้ที่จะเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดนจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนหลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับจากสถานบันการศึกษาแล้ว โดยสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวีเดน http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden.html หรือจากเว็บไซต์ของสำนักงานก.พhttp://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&;view=article&id=2959&catid=503:2011-09-15-17-25-37ที่มา: Study in Sweden สืบค้นจาก: https://studyinsweden.se/อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สวีเดน และรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ที่

http://english.uka.se/download/18.7ff11ece146297d1aa65b4/1407759224422/higher-education-in-Sweden-2014-status-report.pdf

ภาพจาก: Lund University