การหารือในช่วงอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูตลัตเวียประจำสวีเดน

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต Ilze Rūse เอกอัครราชทูตลัตเวียประจำสวีเดน โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ

          ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลัตเวียทั้งในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการศึกษา รวมทั้งด้านการกงสุลและความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยมีสถานเอกอัครราชทูตทั้งสองฝ่ายเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความคืบหน้าจากการประชุม Political Consultation ไทย – ลัตเวีย ครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่กรุงเทพฯ

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศลัตเวีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยในภูมิภาคบอลติก และมีคนไทยจำนวนหนึ่งอาศัยและศึกษาอยู่ในลัตเวียด้วย