การขอสัญชาติไทยให้บุตรที่เกิดในประเทศสวีเดน

ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเกิดเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับบุตร สามารถมาแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน          (ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์) หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายท่านผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เพื่อท่านกรุณามาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ง กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาแจ้งการเกิดสำหรับคนที่เกิดในต่างประเทศ บิดาหรือมารดาสามารถแจ้งการเกิดบุตรของตนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ register@thaiembassy.se

 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรของมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาชาวต่างชาติ
 • บุตรเกิดในประเทศ สวีเดน หรือลัตเวีย
 • ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารประมาณ 1-2 อาทิตย์ 

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-588 042 52  ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ทุกวันทำการปกติ

หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 2.  รูปถ่ายบุตร 1 รูป (รูปสี หน้าตรง ขนาด 5 * 5 เซนติเมตร)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคลของบุตร ( Barnets Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter )ที่ระบุชื่อเด็ก วัน เดือน ปี เกิด ชื่อผู้ดูแลบุตร รวมทั้งชื่อ สัญชาติ และข้อมูลของบิดาและมารดา (จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอคัดจาก Skatteverket)
 4. ใบแสดงฐานะบุคคลของมารดา และบิดา (Föräldrarnas Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter) (จะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ขอคัดจาก Skatteverket)
 5.  สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย กรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุสามารถใช้ประกอบกับบัตรประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ได้)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของมารดาและบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของมารดาหรือบิดาที่สัญชาติสวีเดน
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (Vigselbevis) (ในกรณีสมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน 
 9. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (Förlossningsjournal: FV1 และ FV2) ที่ระบุ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด น้ำหนักเด็กแรกเกิด ชื่อโรงพยาบาล และชื่อของมารดาอย่างชัดเจน
 10.  หนังสือรับรองการเป็นบิดา( Faderskap Bekräftelse, om barnet är fött från och med året  2020 ska handlingar hämtas från skatteverket) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสก่อนบุตรเกิด และต้องการให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
 11. บันทึกการยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดา (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 12. หนังสือรับรอง (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 13. สูติบัตรบุตร กรณีที่ท่านเคยแจ้งเกิดบุตรมาก่อน (หากบุตรที่กำลังจะแจ้งเกิดมีบิดาคนเดียวกันกับบุตรคนก่อนนี้) กรุณาแนบสำเนาสูติบัตรที่ออกให้โดยอำเภอท้องถิ่น หรือสำนักงานเขต หรือจากสถานทูตฯ (เช่น เคยแจ้งเกิดบุตรคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 มาก่อนแล้ว ให้แนบสำเนาสูติบัตรบุตรทั้งสองมาด้วย)

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขสูติบัตร (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 1. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. สูติบัตรตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

 

หลักฐานประกอบการขอคัดสำเนาสูติบัตร ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)

 1. คำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. หลักฐานสำเนาสูติบัตรเดิม (หากมี) หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มแรกของบุตร (หน้าแรกที่มีการประทับตราของสถานทูต) ซึ่งจะมีเลขที่สูติบัตรปรากฏอยู่ (จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี)
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

หมายเหตุ  การยื่นคำร้อง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ผู้ร้องสามารถมายื่นได้ด้วยตนเองที่สถานทูต ทุกวันและเวลาทำการปกติ โดยไม่ต้องจองเวลาล่วงหน้า
 2. สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งสูติบัตรที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

 • Porto för REK inrikes. För 100

Avsändare|*Privat*
Royal Thai Embassy 
Box 26220
100 40 STOCKHOLM

Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง