การขอสัญชาติไทยให้บุตรที่เกิดในประเทศสวีเดน

ท่านที่ประสงค์จะแจ้งเกิดเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับบุตร สามารถมาแจ้งเกิดที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน          (ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์) หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายท่านผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เพื่อท่านกรุณามาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย 

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ต้องแจ้ง กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาแจ้งการเกิดสำหรับคนที่เกิดในต่างประเทศ บิดาหรือมารดาสามารถแจ้งการเกิดบุตรของตนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแจ้งเกิดบุตรในขณะนี้ เช่น จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยด่วน ขอความกรุณาท่านชะลอการยื่นคำร้องเพื่อขอสัญชาติไทยมายังสถานทูต เนื่องจากใช้เวลาดำเนินการไม่นานหากเอกสารครบถ้วนและเอกสารบางอย่างจะมีอายุการใช้งานที่จำกัด เช่น Personbevis ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวท่านเอง 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ register@thaiembassy.se

 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรของมารดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 • บุตรที่เกิดต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาชาวต่างชาติ
 • บุตรเกิดในประเทศ สวีเดน หรือลัตเวีย
 • ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารประมาณ 1-2 อาทิตย์ 

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-588 042 52  ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ทุกวัน จันทร์ พุธ และวันศุกร์ เท่านั้น

หลักฐานประกอบการแจ้งเกิด (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 2.  รูปถ่ายบุตร 1 รูป (รูปสี หน้าตรง ขนาด 5 * 5 เซน)
 3. ใบแสดงฐานะบุคคลของบุตร ( Barnets Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter )ที่ระบุชื่อเด็ก วัน เดือน ปี เกิด ชื่อผู้ดูแลบุตร รวมทั้งชื่อ สัญชาติ และข้อมูลของบิดาและมารดา
 4. ใบแสดงฐานะบุคคลของมารดา และบิดา (Föräldrarnas Personbevis, Ändamål Utdrag om folkbokföringsuppgifter)
 5.  สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไทยของมารดาและบิดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่สวีเดนของมารดาหรือบิดาที่สัญชาติสวีเดน
 8. สำเนาทะเบียนสมรส (Vigselbevis) (ในกรณีสมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ต่อ บุตร 1 คน 
 9. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (Förlossningsjournal: FV1 และ FV2) ที่ระบุ วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด น้ำหนักเด็กแรกเกิด ชื่อโรงพยาบาล และชื่อของมารดาอย่างชัดเจน
 10.  หนังสือรับรองการเป็นบิดา( Faderskap Bekräftelse, hämtad från skatteverket) ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสก่อนบุตรเกิด และต้องการให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
 11. บันทึกการยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา หรือมารดา (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 12. หนังสือรับรอง (ในกรณีที่ มารดามิได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของบุตรก่อนบุตรเกิด)(คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)
 13. สูติบัตรบุตร กรณีที่ท่านเคยแจ้งเกิดบุตรมาก่อน (หากบุตรที่กำลังจะแจ้งเกิดมีบิดาคนเดียวกันกับบุตรคนก่อนนี้) กรุณาแนบสำเนาสูติบัตรที่ออกให้โดยอำเภอท้องถิ่น หรือสำนักงานเขต หรือจากสถานทูตฯ (เช่น เคยแจ้งเกิดบุตรคนที่ 1 หรือ คนที่ 2 มาก่อนแล้ว ให้แนบสำเนาสูติบัตรบุตรทั้งสองมาด้วย)

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขสูติบัตร (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 1. คำร้องขอแก้ไขสูติบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. สูติบัตรตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

หลักฐานประกอบการขอคัดสำเนาสูติบัตร ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)

 1. คำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตร (ดาวน์โหลด)
 2. หลักฐานสำเนาสูติบัตรเดิม (หากมี) หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มแรกของบุตร (หน้าแรกที่มีการประทับตราของสถานทูต) ซึ่งจะมีเลขที่สูติบัตรปรากฏอยู่ (จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี)
 3. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา

หมายเหตุ  การยื่นคำร้อง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 1. ผู้ร้องสามารถมายื่นได้ด้วยตนเองที่สถานทูต ทุกวันและเวลาทำการปกติ โดยไม่ต้องจองเวลาล่วงหน้า
 2. สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งสูติบัตรที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

 • Porto för REK inrikes. För 100

Avsändare|*Privat*
Royal Thai Embassy 
Box 26220
100 40 STOCKHOLM

Motagareที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง