การแจ้งเสียชีวิตคนไทยที่เสียชีวิตในสวีเดน

ท่านที่ประสงค์แจ้งขอใบมรณบัตรของบุคคลสัญชาติไทย สามารถมาแจ้งขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยหากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อน ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้ โดยดูเอกสารได้ตามข้อมูลด้านล่าง หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายท่านผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อท่านกรุณามาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลาที่นัดหมาย

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ register@thaiembassy.se หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-588 04252 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการเสียชีวิต (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

1. ใบคำร้องการแจ้งการเสียชีวิต (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวโหลด)

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

3. หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย และสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้แจ้งเสียชีวิต

4. ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsbevis från sjukhus)

5. หลักฐานแสดงสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (Dödsorsaksintyg)

6. .ใบรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับศพของฌาปนกิจ เช่น การเผา การฝัง หรือเก็บศพ (Intyg från begravningsbyrå eller utdrag ur kremationsjournal)

7. ใบรับรองการเผา หรือการฝังจากกรมสรรพากรสวีเดน (Kremering eller gravsättning intyg från Skatteverket)

8. ใบรับรองการเสียชีวิตและการตรวจสอบญาติ จากกรมสรรพากรสวีเดน (Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket)

 

หลักฐานประกอบการขอแก้ไขมรณบัตร (ไม่มีธรรมเนียม)

  1. คำร้องขอแก้ไขมรณบัตร (ดาวน์โหลด)
  2. มรณบัตรตัวจริง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องขอแก้ไขมรณบัตร

 

หลักฐานประกอบการขอคัดสำเนามรณบัตร ค่าธรรมเนียม 175 โครน่าสวีเดน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป โปรดชำระค่าธรรมเนียมด้วย Swish เท่านั้น)

     1. คำร้องขอคัดสำเนามรณบัตร (ดาวน์โหลด)

     2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ร้องขอคัดสำเนามรณบัตร

 

ในกรณีที่ผู้ร้องต้องการให้สถานทูตฯ จัดส่งมรณบัตรที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน (Rek. inrikes) ที่เว็บไซต์ของกรมไปรษณีย์สวีเดน (postnord.se/skicka) และซอง C4 สถานทูตฯ ไม่สามารถรับแสตมป์หรือเงินสดได้ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ร้องไม่สามารถซื้อค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต

  • Porto för REK inrikes. För 100 gram.

         Avsändare|*Privat*
         Royal Thai Embassy 
         Box 26220
         100 40 STOCKHOLM

Motagare  ที่อยู่ที่สวีเดนของผู้ร้อง