สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญเยาวชนเชื้อสายไทยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ

กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในประเทศไทย อาทิ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศตลอดจนค่าประกันสุขภาพ โปรดดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ Email : yc.mocth@gmail.com
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 2209 3653 หรือ + 66 9 1536 2451 หรือ
Line User ID: punoi624