ครบรอบ 153 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สวีเดน

          วันนี้ (​๑๘ พฤษภาคม ๒๔๑๑) เมื่อ ๑๕๓ ปีที่แล้ว ประเทศไทยและสวีเดนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานนี้ได้หยั่งรากลึกในทุกระดับตั้งแต่ราชวงศ์จนถึงประชาชน ปัจจุบันมีชาวสวีเดนกว่าหนึ่งหมื่นคนอาศัยอยู่ในไทยและชาวไทยกว่าหกหมื่นคนอาศัยในสวีเดน อาหารไทยในสวีเดนมีอยู่ทุกหนแห่ง คนสวีเดนรู้จักและชื่นชอบประเทศไทย นิยมมาท่องเที่ยวไทยและรักในน้ำใจคนไทย ในขณะที่คนไทยก็ชื่นชมสวีเดนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเท่าเทียมกันในสังคม และความเป็นรัฐสวัสดิการ ในฐานะเพื่อน เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับในความแตกต่าง และเคารพในคุณค่าของกันและกัน มิตรภาพของเราจะมั่นคงงอกงามต่อไป