นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งคณะเดินทางมาประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวีเดนเกี่ยวกับกลไกการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ รวมถึงศึกษาดูงานสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านดังกล่าว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปให้คณะรับทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน ในภาพรวม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการค้ามนุษย์ เพื่อคณะนำไปต่อยอดในการพัฒนากลไกการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่อย่างแข็งขันต่อไป