ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

(ขออนุญาตปิดรับจองเวลาทำหนังสือเดินทาง เนื่องจากมีผู้ลงชื่อขอจองเวลาทำหนังสือเดินทางตามจำนวนที่จำกัดแล้ว)

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Umeå

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีกำหนดจะจัดให้บริการกงสุลสัญจร

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง Gable โรงแรม Scandic Plaza Umeå  ซึ่งตั้งอยู่ที่ Storgatan 40, 903 26 Umeå

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเมืองดังกล่าว รวมทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรับบริการกงสุลสัญจรตามกำหนดการข้างต้น ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ประสงค์จะขอรับบริการจะต้อง

นัดหมายล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อจัดลำดับเวลาการรับบริการทำหนังสือเดินทาง โดยสามารถนัดหมายได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ดังนี้

  1. ทางโทรศัพท์ 08 588 04 255 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. (โดยท่านจะได้รับเวลานัดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ)
  2. ทาง email ที่ passport@thaiembassy.se (การนัดหมายเพื่อรับบริการกงสุลสัญจร

จะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเวลานัดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ)

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางมีรายละเอียดตามแนบ ทั้งนี้ สถานที่ดังกล่าวมีบริการถ่ายสำเนาเอกสารของโรงแรมเพื่อประกอบการยื่นคำร้อง โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และโปรดช่วยประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้

คนไทยที่สนใจและชุมชนไทยทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

­

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

    15 มีนาคม 2562

ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (โปรดอ่านให้ละเอียด-คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด) 

แบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทาง (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)