บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Jönköping

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. และวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ Familjen Ericsson’s City Hotel เมือง Jönköping ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับบริการได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลด้วย เช่น การเดินทางเข้าและออกระหว่างสวีเดนและไทย โดยการใช้หนังสือเดินทางของสวีเดนและไทย การจดทะเบียนเกิด การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สิทธิการปกครองบุตร และการมอบอำนาจต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 นางสาวบาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินให้สมาคมประกาศสังฆคุณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเมือง Jönköping