อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล (11 ตุลาคม 2566)

การทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่

หนังสือเดินทางสูญหาย/ถูกขโมย

การจดทะเบียนเกิดบุตร (สูติบัตร)

การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย

การจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร) 

การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนหย่า

หนังสือมอบอำนาจ/หนังสือยินยอม/การรับรองเอกสาร

การรับรองทะเบียนสมรสสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย

การรับรองทะเบียนหย่าสวีเดนเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงสถานะบุคคลในประเทศไทย

หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) สำหรับคนไทย

การขอผ่อนผันเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารที่ไทย