ประกาศด่วน เรื่อง การขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว