ประกาศสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนมีประกาศล่าสุด เรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย โดยที่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่ในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคงมาตรการ ไม่อนุญาต ให้เที่ยวบินพาณิชย์ทำการบินเข้าประเทศไทยในช่วงนี้โดยไม่มีกำหนด แต่ประกาศนี้ มีการอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยได้หลายกลุ่มมากขึ้น (ดังรายละเอียดตามประกาศ) อย่างไรก็ดี สอท. อยู่ระหว่างการรอรับแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มที่ได้รับการขยายเพิ่มเติม ซึ่งจะรีบแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านทราบในโอกาสแรก