ประกาศสำหรับคนไทยในสวีเดน เกี่ยวกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผุ้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)