ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลในเดือนกรกฎาคม 2562 จากฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม  – สถานเอกอัครราชทูตปิดทำการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม – ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ (1) การตรวจลงตรา ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. (2) การทำหนังสือเดินทางใหม่ (สำหรับผู้ที่จองเวลาผ่านระบบการจองของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว เท่านั้น) และ (3) การจ่ายหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางต่างชาติให้แก่ผู้ร้อง ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 5 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม – ฝ่ายกงสุลปิดให้บริการทำบัตรประชาชน เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน