ประกาศเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สมัครตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant O-A ต้องเตรียมเพิ่มเติม นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

Revised 02