มูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse (KAB) ของสวีเดนประกาศให้ทุนการศึกษาสาหรับหลักสูตรนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจและการบริหารจัดการที่ Stockholm School of Economics และโอกาสที่จะได้รับปริญญาโทใบที่สองควบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กาหนดการปิดรับสมัครสาหรับ ปีการศึกษา 2563 คือวันที่ 15 มกราคม 2563มูลนิธิ KAB ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560 สาหรับนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีละ 2 ราย ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักศึกษาจากอาเซียนได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและเรียนรู้แนวทางบริหารจัดการสมัยใหม่จากสถาบันการ ศึกษาชั้นนาของภูมิภาคนอร์ดิกและเอเชียผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ KAB ทางเว็บไซด์ http://kabstiftelse.se/en/

อ่านข้อมูลเพิมเติม (กดที่นี้)