รับแจ้งเหตุสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสวีเดนและลัตเวียที่มีความจำเป็นหรือเหตุอันควรทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้

โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแจ้งได้สามวิธีคือ

(1) มาแจ้งด้วยตนเองที่สถานทูต

(2) มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งแทน และ

(3) แจ้งทางไปรษณีย์พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตน

อ่านประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร สส.1/8 ได้ที่นี่